Tuesday, July 10, 2007

အာရွစီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း ၁၀နွစ္ျပည့္ အေျခအေန

Posted July 2nd, 2007 by mirrorboy in Phatpa.com

တရုတ္ျပည္သည္ ကမာၻတြင္ အလ်င္ျမန္ဆံုးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာ စီးပြားေရးနုိင္ငံႀကီး ျဖစ္လာေနသည္။ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ တရုတ္ျပည္ႀကီးတြင္ နွစ္စဥ္အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၂၅ သန္း ဖန္တီးရန္လည္း လိုအပ္လာသည္။

တရုတ္ျပည္၏ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းလုိအပ္ေနမႈေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းနႈန္းမ်ားလည္း အခ်ိန္ျပည့္တက္ေနသည္။ အေမရိကန္နွင့္ ကုန္သြယ္ေရး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း ျဖစ္္မႈေၾကာင့္ ေဒၚလာတန္ဖိုး အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္ထိ က်သြားရသည္။

တရုတ္နုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတဟုန္ထုိး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈသည္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မႈ အၾကြင္းမဲ့တစ္ရပ္မဟုတ္သလုိ စီးပြားေရးအရ ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းပါးမႈ ျဖစ္လာပါက မည္သိို႔ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ျဖစ္ပ်က္လာနုိ္င္ေၾကာင္းကိုလည္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

အကယ္၍ အေရွ႕အာရွ အက်ပ္အတည္းမ်ဳိး ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာပါက မည္သို႔ျဖစ္လာနုိ္င္သနည္းကို စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

ယခင္က အာရွစီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကို အေျခခံ၍ အေမရိကန္ အိတ္စရတ္ဘဏ္စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္ တင္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ အာရွအက်ပ္အတည္း ျပႆနာမွာ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း ျပႆနာထက္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ပိုင္းမွ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ က်ိဳးေပါက္သည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ ပိုၿပီးျဖစ္ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ကုမၼဏီမ်ားနွင့္ ဘဏ္မ်ားမွာ ေနာက္နွစ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အာမခံေငြေခ်းယူမႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ကာလတုိနုိ္င္ငံျခား ေငြေခ်းယူမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ရေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဂၽြန္ကယ္ဗာလီနွင့္ ေကဗင္ဂရိုက္စ္တုိ႔က ေ၀ဖန္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀နွစ္ ၁၉၉၇ ဇူလုိင္လ၂ ရက္ေန႔က ထုိ္င္းဗဟိုဘဏ္တြင္ နုိင္ငံျခားအရန္ေငြမ်ား ျပတ္လပ္သြားခဲ့ရခ်ိန္တြင္ ထုိင္းဘတ္ေငြကို မျဖစ္မေန တန္ဖိုးခ်ခဲ့ရသည္။

၎အခ်ိန္သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆုိး၀ါးဆံုးေသာ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းနွင့္ စီးပြားေရး ၿပိဳလဲက်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ထုိင္း ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္နွင့္ ထုိင္၀မ္တို႔တြင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား ေပၚခဲ့ရသည္။

အလားတူ ျပႆနာ ေတာင္အေမရိကနွင့္ ရုရွားတုိ႔တြင္လည္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး စီးပြားေရဂယက္ေၾကာင့္ ေရနံေစ်းနႈန္း တဟုန္ထုိးက်ဆင္းက ၁၉၉၈ တြင္ ေရနံတစ္စည္ ၈ ေဒၚလာနႈန္ထိ ေရာက္သြားခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိ္န္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနႈန္း ႀကီးထြားလာမႈမ်ားသည္ ပို႔ကုန္နွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထုိင္းနို္င္ငံ၏ GDP တုိးနႈန္းသည္ ၁၉၈၇-၉၅ တြင္ ပ်မ္းမွ် ၁၀ ရာခုိင္နႈန္းထိ ရွိခဲ့ၿပီး အိမ္ယာေျမမ်ား ေစ်းကြက္နွင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားလည္း ခုိင္မာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ၁၉၉၆-၉၇ ေနွးေကြးလာခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကအခန္းက႑တြင္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း၌ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူမ်ား စိတ္ထားရုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေငြလံုးေငြရင္းထြက္မႈနွင့္ ေငြတန္ဖိုးခ်ရမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆမ္ေဆာင္းနွင့္ ဟြန္ဒိုင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားလည္း ၎အက်ပ္အတည္း ၾကံဳခဲ့ရသည္။

IMF နုိင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႀကီးက ၾကား၀င္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ျပႆနာမွာ ရႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား အေနနွင့္စီးပြားေရး တုိးမႈနႈန္းမွာ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ေအာက္တြင္ရွိသည္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com