Wednesday, December 26, 2007

ရက္တိုအတြင္း ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိမည့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း


ျပည္ပပို႔ကုန္အမယ္သစ္ ျဖစ္ ေသာ ပင္လယ္ေရေမွာ္ (seaweed) ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိၿပီး ေမြးျမဴရန္အတြက္လိုအပ္ေသာနည္း ပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ရက္တို အတြင္းဝင္ေငြျပန္လည္ ရရွိမည့္ ပင္လယ္ေရေမွာ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွာ ကြ်န္းေပၚေနေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ ၿပီး ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ လည္းႏွစ္စဥ္တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းေတာင္ ပိုင္းေဒသရွိ ကြ်န္းစုမ်ားမွာ ပင္ လယ္ေရေမွာ္ ေမြးျမႃလုပ္ကိုင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိတ္ကြ်န္းစုေရျပင္မွာ အၾကည္ႏႈန္း ေကာင္းၿပီး ဆားငန္ႏႈန္းအမွတ္ 25 ppt အထက္(သို႔မဟုတ္) 30 ppt (part per thousand) ႏွင့္ အပူခ်ိန္ 28 ံC ထက္မနည္းေသာေရျပင္ျဖစ္ ၿပီး လိႈင္းေလဒဏ္အကာအကြယ္ရွိ ေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု ေၾကာင္းသိရသည္။
မေလးရွားႏိုင္ငံ၌လည္း sea-weed ေဈးကြက္ေကာင္းၿပီး ေမြးျမဴ သူမ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုလက္ရွိ ကမၻာ့ေဈးကြက္၌ ဖိလစ္ ပိုင္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဇန္ ဇီဘာႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ားမွာ ေမြးျမဴသည့္ ရက္ေပါင္း ၉ဝ ကာလအတြင္း အပင္ႀကီးထြားႏႈန္းမွာ ၁ဝ ဆျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
ပင္လယ္ေရေမွာ္ မ်ားမွ carrageenan (ေကာ္ကဲ့သို႔ ေသာ gel ပစၥည္း) မ်ိဳးရရွိကာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ အလွကုန္မ်ား ႏွင့္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ တြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ carra-geenan ကိုအေမရိကန္၊ ဩစေၾတး လ်၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္ သစ္၊ အဂၤလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ စပိန္စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္ တြင္အေျခာက္တစ္တန္လွ်င္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၅ဝဝ ေက်ာ္ ရရွိ လ်က္ရွိၿပီး seaweed powder တစ္ တန္လွ်င္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝဝဝ ေဈးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ seaweed ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း သည္ပ်ိဳးပင္မ်ား ျပည့္စံုပါက ေမြးျမဴ ခ်ိန္ရက္ ၄ဝ ႏွင့္ အေျခာက္လွမ္းခ်ိန္ သံုးရက္၊ စုစုေပါင္း ၄၃ ရက္အတြင္း ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိႏိုင္ၿပီး seaweed တစ္ကီလိုဂရမ္၏ထုတ္လုပ္မႈကုန္က် စရိတ္မွာ က်ပ္ ၄ဝ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။
Ref : ေဇာ္မိုးဦး (ၿမိတ္) -Weekly Eleven Journal

Read More......

Popular Christmas Gifts in the USGoogle Hot Trends is a great way to see what are the most popular Christmas presents, at least in the US. You only need to look at the URLs entered in Google's search box (people still haven't discovered the address bar):

4. www.zune.net/setup
7. itunes.com
11. www.myepets.com
16. www.shiningstars.com
29. webkinz.com
34. att.com/activations
41. virginmobileusa.com/activate
45. www.apple.com/support/manuals/ipod
52. apple.com/ipod/start
65. www.tracfone.com

Can you guess the presents? Did you receive something similar? Note that the list is updated every hour, so you may see a different hierarchy.

Read More......

Algae farming


As countries from around the world met in Bali, Indonesia recently to thrash out a new framework on fighting global warming, the fishing community there is adapting to the looming impact of climate change.

Many are turning away from fishing to a small but innovative scheme aimed at reviving the tropical island’s coral reef, which is threatened by rising temperatures and over-exploitation.

The scheme, run by environment group WWF, encourages people to give up damaging fishing practices and turn instead to the more sustainable – and lucrative – practice of seaweed farming.
Source: The Star World News 26/12/2007 14:48:28 Anne Chaon


The algae farms, launched in 2001 in the village of Sumber Kima and the surrounding coast, support 200 households. This year, the fishermen will harvest 29 tonnes of seaweed, mostly to be sold to the United States and Japan.

WWF coral expert Lida Pet-Soede said the project was aimed at “reducing human pressure on this reef, which is so rich in biodiversity and in its variety of fish.”

“The local population who live here on fishing and tourism can continue to benefit from it in the future while at the same time being less dependent,” she said.

Many of the tiny bouquets of brownish algae being harvested from the reef come from the nets of fishermen who, in the past, used grenades to blast fish to the surface or captured fish for the lucrative foreign trade in tropical aquariums. Both practices have been hugely destructive on both the coral and populations of rare fish species.

Ria Fitriana, who runs the programme for the WWF, said the scheme offered fishermen the chance to earn about 750,000 rupiah (RM300) a month, almost double what they made before.

“For the first time I have enough money for my family. One day I’ll send my children on to higher education,” said Khairiyah, a 30-year-old woman who is part of the project and whose husband has now given up fishing.

“He had to go off for longer distances and longer times and petrol is getting more and more costly,” she said.

A warming of the seas caused by a severe El Nino in 1998 ravaged Bali’s coral reef. Some 16% of the ornate undersea flora was killed off and the remainder is still suffering a decade later. Scientists anticipate that temperatures are rising in Indonesia by 0.3°C per decade, raising fears that the reef’s rich biodiversity will be wrecked for future generations.

Women in particular have cashed in on the new business, using the protein-rich seaweed to make sweets, chips and crackers that they can sell.

The project receives small amounts of funding from the local government and from Australia, which contributed about US$2,000 (RM6,800).

Read More......

Stagflation…น่ากลัวอย่างไร?

ตำราเศรษฐศาสตร์เล่มหนึ่งได้เขียนภาพการ์ตูนที่แสดงถึงการตอบปัญหาเศรษฐกิจไว้สองภาพ คำถาม ก็คือ "เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำจะทำอย่างไร" ภาพแรกตัวการ์ตูนบอกว่า "ออมเงิน ซิจะได้ไม่ลำบาก" แต่ภาพที่สอง ตัวการ์ตูนตัวเดียวกันกลับพูดว่า "ต้องช่วยกัน ใช้เงิน เยอะๆ จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจ" คำตอบทั้งสองดูเหมือนขัดแย้งกัน แต่เป็นคำตอบที่ถูกทั้งคู่ ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกคำตอบได้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือไม่

ภาพการ์ตูนข้างต้นเป็นตัวอย่างที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเวลานี้ ซึ่งนักวิชาการเศรษฐศาสตร์เกรงกันว่า เศรษฐกิจของประเทศจะเข้าสู่ภาวะชะงักงัน หรือ stagflation ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะแก้ไขได้ยากมาก เพราะไม่แน่ใจว่าจะใช้คำตอบใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

Stagflation ทำไมจึงน่ากลัว

"Stagflation" เป็นการรวม 2 แนวคิดเข้าด้วยกัน คือ stagnation ซึ่งหมายถึง ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และ inflation หรือเงินเฟ้อ (stagflation = stagnation + inflation) อาการของเศรษฐกิจในภาวะ stagnation จึงมี 2 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน คือ เศรษฐกิจซบเซา ซึ่งอาจสะท้อนออกมาทางอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะที่ผิดปกติ และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์ ซึ่งระบุว่า กลไกตลาดจะมีปัญหาการขาดเสถียรภาพในตัวเองเสมอ เพราะในยามที่เศรษฐกิจขยายตัว (อัตราการว่างงานต่ำ) อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ในยามที่เศรษฐกิจชะลอตัว (อัตราการว่างงานสูง) อัตราเงินเฟ้อจะต่ำ ดังนั้น เป้าหมายการว่างงานในระดับต่ำและอัตราเงินเฟ้อต่ำ จึงมีความขัดแย้งกันเสมอ ผู้บริหารเศรษฐกิจจึงต้องเลือกเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง แต่ในภาวะ stagflation กลับสูญเสียทั้งสองเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 07:00:00

Stagflation เป็นภาวะที่เกิดจากปัจจัยด้านอุปทาน (supply shock) ส่งผลทำให้ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว หรืออุปทานมวลรวมลดลงทันที ซึ่งไม่ได้เกิดจากกลไกราคา หรือระดับราคาสินค้าที่ลดลง แต่เป็นการลดลงของอุปทานมวลรวม ณ ทุก ๆ ระดับราคาสินค้า เมื่อผู้ผลิตผลิตสินค้าลดลง จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง และทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

ในอดีต stagflation เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกายุคทศวรรษ 1970 อัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 12 อัตราว่างงานสูงเกือบร้อยละ 9 ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้นไปกว่าร้อยละ 400 จากราคาเดิม สำหรับในประเทศไทยเคยเกิดภาวะ stagflation เมื่อปี 2523 ในเวลานั้น อัตราเงินเฟ้อสูงเกินกว่าระดับร้อยละ 10 เนื่องจากราคาน้ำมันในประเทศสูงขึ้นกว่าร้อยละ 40 และทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี

แก้ปัญหา Stagflation ใช้นโยบายอะไรดี

หากจำแนกประเภทของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในแง่ทฤษฎีสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ นโยบายการบริหารด้านอุปสงค์ (Demand management macroeconomic policy) ประกอบด้วย นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ส่วนนโยบายด้านอุปทาน (Supply-side macroeconomic policy) ประกอบด้วย นโยบายการคลัง เฉพาะที่เกี่ยวกับภาษีและกฎระเบียบต่างๆ และการเพิ่มผลิตภาพของปัจจัยการผลิตทั้งแรงงานและทุน

นโยบายด้านอุปสงค์สามารถจัดการได้ผลรวดเร็ว จึงสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ แต่ข้อเสีย คือเกิดภาวะได้อย่างเสียอย่าง (trade off) ระหว่างเป้าหมายด้านการเติบโตและเสถียรภาพ การแก้ปัญหาของตัวการ์ตูนข้างต้นด้วยการออม หรือใช้จ่ายเงินจัดอยู่ในนโยบายด้านอุปสงค์เช่นกัน

ส่วนนโยบายด้านอุปทานมักให้ผลระยะยาว ทำให้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการรักษาเสถียรภาพ จึงเป็นการแก้ปัญหา stagflation ที่ต้นเหตุของปัญหา เนื่องจาก stagflation เกิดจากปัจจัยด้านอุปทาน ส่วนผลเสียของนโยบายด้านอุปทานคือ ไม่สามารถจัดการและแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ นโยบายทั้งสองด้านนี้ จึงมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน จึงจำเป็นที่รัฐบาลควรเลือกใช้นโยบายทั้งสองด้านอย่างเหมาะสม และควรใช้นโยบายทั้งสองด้าน เพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวไปด้วยกัน

เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะงักงันหรือยัง

ภาวะราคาน้ำมันที่กดดันเงินเฟ้ออยู่ในปัจจุบัน ทำให้มีการวิเคราะห์กันว่า เศรษฐกิจไทยกำลังเข้าสู่ภาวะ stagflation คล้ายคลึงกับที่เคยเกิดขึ้นในยุควิกฤตการณ์น้ำมันทศวรรษ 1970 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมๆ กับเกิดปัญหาเงินเฟ้อ

เมื่อพิจารณาภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันถือว่ายังห่างไกลจาก stagflation เพราะครึ่งปีแรกของปีนี้ อัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.3 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากครึ่งแรกของปี 2549 ที่เคยขยายตัวร้อยละ 5.0 แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่รับได้ ขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ คือไม่เกินร้อยละ 2 ส่วนอัตราเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมที่อยู่ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยช่วงที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศพื้นตัวไม่หวือหวา ทำให้ระดับราคาสินค้าไม่สูงขึ้นมากนัก และถึงแม้ว่ามีแรงกดดันจากราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้น แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ยังช่วยบรรเทาผลกระทบลงไปได้พอสมควร

อย่างไรก็ตาม สำหรับระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อการเกิดภาวะ stagflation มาก เนื่องจากการบริโภคและการลงทุนไม่ฟื้นตัว ขณะที่การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐอาจมีความล่าช้า เพราะรัฐบาลหน้าจะเป็นรัฐบาลผสม

ประเทศไทยจึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด stagflation หากมีแรงกดดันต่อเงินเฟ้อจากปัจจัยด้านอุปทาน โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจสูงถึง 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากเกิดสงคราม และการลอยตัวราคาก๊าซหุงต้ม ประกอบกับปัญหาซับไพร์มที่จะแสดงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น

พรรคการเมืองต่างๆ จึงต้องตอบให้ได้ว่า "จะมีนโยบายแก้ปัญหาดังกล่าวนี้อย่างไร"

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Read More......

Tuesday, December 25, 2007

Windows Starter Kit

Windows Starter Kitvia The Daily Download by Seth Rosenblatt on 12/24/07

So whichever gift-giving deity you believe in has smiled on you this season and you're the recipient of a brand-new machine. Or maybe the computer gods have decided that December was the time for your PC to join that great server farm in the sky.

Either way, you're in need of some new programs. Free programs. You're in luck: CNET Download.com has compiled a brand-new Windows Starter Kit, complete with all that your freeware-coveting heart could ever desire. This year we bring you a Web Browser, an E-mail Client, Office and Productivity tools, Image Editors, Music and Video Jukeboxes, File Compression, a PDF Reader, Chatware, a Torrent Client, and seven must-have Utilities. And you don't even have to stress about whether that shiny wrapping paper is recyclable.

Where's the antivirus apps? If you're looking for programs to make your PC more secure, check out our overhauled-for-2008 Security Starter Kit.

Web Browser

Mozilla Firefox made tabbed browsing mainstream and redefined the browser wars, but that's not why you should use it. Replete with ways to customize through add-ons make it supremely powerful, and now specialized versions like Flock take that further, but that's not why you need it, either. A JavaScript debugger is standard, and Firefox displays the page-source code in a new window, using indents and color-coded tags like an HTML editor. Again, not enough--on its own.

The built-in pop-up blocker, antiphishing protections, and enhanced extension security aren't enough reason for using Firefox. Add them all together, though, and you get a full-featured browser with an infinite level of customization.

E-mail Client

Mozilla Thunderbird combines smart browsing with sharp innovations aimed at both Web mail clients and industry standards like Microsoft Outlook. Basics like junk mail filters, HTML support, multiple identities, and POP, IMAP, and Microsoft Exchange server support load fast and are bolstered by S/MMIE, digital signing, message encryption, and a phishing detector. Interface tweaks maximize message viewing, a necessity in an e-mail reader.

Mozilla Thunderbird

Back and forward browser-style buttons, customizable tags, and colors make it a cinch to keep things organized, even across folders. Gmail support is as simple as entering your e-mail and password, searches can be saved, and Thunderbird supports extensions like Firefox, allowing for serious enhancement tweaks.

Office and Productivity

A credible rival to MS Office, OpenOffice.org includes powerful applications for making text documents, spreadsheets, presentations, diagrams, databases, and HTML and XML documents. It handles complex equations and multipart documents as easily as simple letters and faxes.

Even advanced Office users will find the templates, collaborative features, macros, and programming language familiar. Extensible and open source, it lets you both import and save documents in formats as diverse as MS Office formats, PDF, HTML, WordPerfect, XML, and others. However, the default is to save files in the open-standard Oasis OpenDocument XML format for maximum compatibility with other applications.

Multilingual and cross-platform, OpenOffice.org is a compelling option for anyone in search of an alternative office suite.

If OpenOffice is too much, AbiWord, gives you just the word processor without the entire suite. It has a quick learning curve with an interface similar to those in Word and WordPerfect.

All the basics are here, including highlight, notation, and a bevy of common formatting tools. Although we did miss a grammar-checker, AbiWord has a multilingual spell-checker. A huge plus is the ability to open and save Microsoft Word documents, though the program also has its own proprietary file format. You can download plug-ins at the publisher's site to import and export a wide variety of other formats, including OpenDocument.

Image Editors

The volunteer developers of The GIMP have developed a polished, user-friendly, and open-source image editor. Although the separated palette windows may disturb users who prefer traditional layouts, your comfort level should grow as you discover how pain-free the program is.

The GIMP

Comparable with Photoshop, GIMP's features include channels, layers and masks, filters and effects, tabbed palettes, editable text tools, color operations such as levels, scalable brushes, revised selection tools, full-screen editing, printing, red-eye removal, perspective clone, lens distortion, and more. It even has regex-based pattern matching for power users, but it also might be much more powerful than what you need. We've recommended a more basic image editor below.

If all you want is a quick image retouch, The GIMP is overkill. Paint.NET, on the other hand, is an open-source editor with all the essentials, including tools to crop, rotate, resize images, adjust colors, and create collages. It supports common image formats but not high-resolution RAW files.

There are enough basic and intermediate effects and features to keep image-tweakers happy, though the red-eye removal tool is notably weak so those images may require manual attention. The pleasing interface boasts semitransparent windows for ease of use. Unlike most free image editors, Paint.NET supports layers and has an actions manager.

Music and Video Jukeboxes

The most recent WinAmp updates have made it competitive again. It now features strong device support, including iPod synchronization, AAC encoding, CD burning, and a robust file-management system. There's an optional new interface layout that joins the separate windows, podcast support, you can edit device synchronization while in progress, and a built-in browser for media discovery. We liked that clicking on an artist's name will get you related headlines and Web sites in a separate pane.

Unfortunately, MP3 encoding and full-speed CD burning requires the Pro version. Album art support is spotty, and there are occasional stability issues during video playback. WinAmp 5.5 is no iTunes killer, but it is a strong alternative and should be of interest to those looking for something with more meat on its bones.

Aiming to redefine how people manage and watch their videos, open-source Miro deserves its praise. It can subscribe to and play back video podcasts while comprehensively managing your saved videos. When you launch the app, a left sidebar hosts a folder tree for managing your videos. The central pane does double duty for viewing videos and searching for new ones. The bottom hosts a search box for parsing through YouTube and other sites, a video control panel, and volume control.

Miro

Features include full torrent support, so you can download and view torrents in the same app, folder watching to manage only the hard-drive folders you specify for new videos, resumable playback, topic-based channel surfing, video sharing, hosting, and vodcast creation assistance.

VLC Media Player offers a one-stop solution for the file-format problem. The program supports playback of every major and most minor file types, and can stream media. Because of its open-source foundation, it evolves quickly, with new features and fixes released frequently.

Though the interface varies from platform to platform, the Windows version is sparse. Skinning it perks things up, but also seems to cause unpredictable behavior. Beyond drag'n'drop, the basic task of opening a file is far more confusing than it should be. Overall, though, VLC Media Player is a must-have application for its ability to open just about any type of video file you throw at it.

File Compression

7-Zip unpacks most archive formats, including ZIP, TAR, GZ, RAR, and its own 7z format. It can create TAR and GZ archives, which are commonly used on Unix and Linux systems. In our tests, 7z archives were up to 40 percent smaller then their ZIP equivalents, although compression did take longer. Advanced options include the ability to create solid and self-extracting archives, and to adjust the compression level and password protection. The program also has a command line module.

Though the main interface is overly simple, it's easy to use and self-explanatory. The context menu options indicate that 7-Zip should be taken seriously.

PDF Reader

Foxit Reader is everything that Adobe Reader isn't: lightweight, effective, and streamlined. Foxit's main purpose is to read PDFs, but it also has annotation tools. The interface mimics Adobe's, so you won't have to change your reading habits. Text readability is nearly the same, and the 1.6MB Foxit starts surprisingly fast compared with Adobe. It's a nice touch that it opens PDFs from the Internet in their own Foxit window, instead of sucking resources from within the browser.

Foxit PDF Reader

It's incredibly irritating that URL hyperlinks were unclickable, and that some features were blocked in the evaluation copy.

Chat

If you've need to use Yahoo, MSN, AIM, and Google, at the same time from the same window, Pidgin is the chatty bird for you. Like other third-party IM clients, this open-source messenger accesses multiple IM networks, including MySpaceIM, as well as lesser-known protocols such as Jabber and Gadu-Gadu.

The IM features are unimpeachable: smileys, file transfers, and multiperson chats. The Buddy Pounce feature automatically performs certain actions when a contact signs on or off. Pidgin gets lots of intangibles right: logging and time-stamping, for instance, are well-executed. Twenty-two plug-ins come prepackaged, but there are still some bugs. Still, Pidgin remains a highly recommended text-only messaging app.

Pidgin doesn't do video chat, but Camfrog does. Its chat rooms feature everything from music lessons to sign language to non-English chatting, and integrating video, audio, and text components are a great leap forward for since a Webcam is not a requirement. Be warned, though: There are X-rated chat rooms--this is not a program that kids should use without supervision.

Camfrog

You can create your own password-protected chat room, and the Contacts list has a section for favorite rooms and one-click contact adding, user searching, and profile management. Despite several toolbars it tries to foist on you during installation, if you're looking for a well-trafficked video chat program that serves a diverse community, CamFrog is cool place to land.

Torrent Client

What computer would be ready for the broadband age without a dedicated torrent client? Miro supports torrents, but if all you want is a torrent, it can be a bit much. uTorrent is so light on resources and memory that it's small enough to run off an old USB key. uTorrent's clean button interface makes it easy to pause downloading.

Finding torrents can be hard, but included are both a torrent search bar and an RSS feed manager that will automatically download files as they publish. Adding, starting, pausing, and listing torrents takes merely a click or two each. A speed guide tests ports and adjusts system settings for optimal performance. uTorrent isn't feature-heavy, but has enough to make it the torrent program of choice for novices, intermediate, and advanced users.

Utilities

Auslogics Disk Defrag couldn't be any easier for rejoining disparate hard-drive bits. Choose a hard drive from a pull-down menu, and Disk Defrag displays the size, space used, free space, and a pie chart. One click starts the program, with a sector map showing how much is fragmented, allocated, or free. As it churns, defragged sectors are displayed in blue.

Auslogics Disk Defrag

Even on older XP systems the program is fast. A handy report is prepared after each session: the total files and folders defragged, and Detail lists the defrag outcome for each file. We only wish a final sector map was included in the report.

A lack of visual polish doesn't hurt this utility that replaces the cumbersome Windows Task Manager by showing running processes in an intuitive tree format. Process Explorer makes the job a lot easier by including program icons and other data, such as description, image, and processor time.

It also can identify the process for a given application window or look up a process name in Google--a handy way to spot spyware. Additional features offer detailed information on performance, DLLs, threads, handles, TCP/IP connections, security settings, and environments. Process Explorer is one of the best we've seen.

WinDirStat identifies how much disk space you're using. Based on Linux's KDirStat, it shows you an informative visual HD usage display. It can also analyze external devices. The initial WinDirStat scan may take quite a while, so be prepared to grab a cup of coffee.

WinDirStat

When you return, you'll see your files displayed by colors according to file type. By default, the order is blue, red, green, but the Options menu can change these settings. It's also loaded with features for managing files. It's one of those apps that you didn't know you needed until you started using it, but once installed it's hard to imagine life without it.

A hectic interface can't stop the power of NoteTab Light. This replacement for Windows' built-in Notepad jumps in with Web browser-style tabs for managing different projects simultaneously, and it can automatically replace the tool it's based on.

However, there's much more to it. A list of commands on the left, called Clips, do anything from inserting bits of text to generating code. Libraries of clips appear as tabs at the bottom of the screen. The FTP library, for example, lets you create server profiles, connect, upload and download files, and issue various commands. The publisher's site offers many user-created libraries, or you can make your own.

Launchy lets you open nearly any program, file, folder, or Web site on your system with just a few keystrokes. It lives in the background, and a quick hot-key combo calls up the small, skinnable Launchy box.

Launchy

Enter the first few letters of a file or program, and Launchy automatically displays the rest of the name. Simply press Enter to open or launch it. If the name displayed isn't what you want, wait a few seconds and the tool displays a drop-down list of other likely candidates. The tool is easily configurable, and it also looks at your default browser's Favorites file.

RAMBooster helps alleviate the RAM jam suffered by most users. Small and effective, installation is quick. Use program defaults, or modify through Edit/Preferences how much RAM you'd like it to free up and at which point of resource consumption. RAMBooster keeps track of RAM usage and scrub your RAM free of flotsam left behind by closed windows and background programs.

The tray icon indicates status: red and black if you're fine, escalating to yellow as free memory falls. Mouse over the icon to see exactly how much free RAM you have. You can also clean your RAM manually via the context menu or the full interface.

Although it lacks a few of the bells and whistles found in other cleaning applications, CCleaner offers more than enough to make it worthy. The logically-designed interface makes it easy to wipe away your tracks from browsing, various Windows system areas, and some third-party applications.

CCleaner doesn't support a large number of extraneous programs, but it can erase traces from such popular programs as Spybot and WinZip. Also missing is a secure file shredder, but it does supply a Registry-cleaning utility that quickly scans for invalid entries before removing them. The app can back up your Registry before altering it, and also uninstall any program on your machine.

Read More......

Security Starter Kit

Security Starter Kit via The Daily Download by Seth Rosenblatt on 12/24/07

With a new year comes new computers, and that means new security problems. Viruses, spyware, rootkits, hackers--a fresh machine can be susceptible to the most insidious of plots. Lucky for you, here in the CNET Download.com defense bunker, we've devised a list of essential and free top-rated security programs to protect the honor of your computer and ensure that your sanity will last longer than your resolutions.

Categories covered include Firewall, Antivirus, Spyware remover, Web-surfing adviser, Parental control, Pop-up blocker, and Encryption.

Firewall

Comodo Firewall Pro has eradicated most of its resource-hogging ways and gives users what they want: a flexible yet simple firewall that's great for beginners but also provides a smorgasbord of information and plenty of options for advanced users.

Comodo Firewall Pro

From the category tabs of Summary, Firewall, Defense +, and Miscellaneous to more specific headings, most security terms come linked to relevant security issues so users can drill down to learn more about how the firewall is performing. Although the app rears its head often when you first fire it up, once it learns your behavior, it becomes virtualy unnoticeable.

Antivirus

AVG Anti-Virus Free Edition provides all the necessities to destroy infections, including tools for scanning your hard drive and e-mail, as well as a real-time shield to prevent infections.

By default, it's set to update new virus definitions daily, but you always can use the scheduler to change this. Should a virus create serious system problems, AVG creates a rescue disk to scan your computer in MS-DOS mode. The program doesn't tax your system when scanning or when running in the background and always proved effective in our tests. The interface isn't pretty, but it isn't hard to navigate, either.

Avira Antivir does double-duty, protecting against spyware and viruses alike. For users who want backups or want to have their antivirus and antispyware separate, we've recommended alternatives. Antivir's scans are flexible, allowing the user to check all hard drives, choose a preloaded scan--for rootkits, for example--or customize. After testing on several machines, no viruses turned up, although several malicious hidden files did rear their heads. The heuristic scan can be turned on or off completely or partially, with three different intensity levels.

Avira AntiVir

The quarantine offers extensive support, too, although the definition file updater can be sluggish. Still, combining effective antimalware and antivirus tools into one is a freeware luxury.

Spyware remover

The tiny Trend Micro HijackThis examines vulnerable or suspect parts of your system and scrubs them clean of whatever malfeasance has infected them. It can be a complicated program to use, but also one that's extremely effective.

After a scan, don't check off an item and hit the Fix Checked button unless you're sure it's malware. Clicking Info will tell you why the entry was flagged, but to learn if it's malware you need to search the Web or check out a forum such as SpywareInfo or Computer Cops. Saving the log creates a text document you can post to these forums. HijackThis is a serious tool for any user who needs to root out a serious infestation, but wield it with caution.

Web-surfing adviser

McAfee SiteAdvisor for Firefox and Internet Explorer warns you about covert spyware and browser-hijack attempts as you visit a site.

McAfee SiteAdvisor

It operates as an unobtrusive signal in your browser's interface, turning green if the site is safe, yellow if it's suspect, and red if it senses threats. The same system applies to search results, inserting a colored icon next to each link. Clicking one provides threat diagnostics, including links to suspect sites, spam counts, and dangerous downloads. In our tests, SiteAdvisor turned out accurate and reliable results, and though it doesn't have a wide array of features, we encourage all users to try this extension.

Parental control

K9 Web Protection provides many options for customizing your remote Web supervision needs, but also comes with a handful of predesigned filters. With more than 50 categories for organizing Web sites, and a keyword-free rating system, the Web monitoring and blocking aspects of the software functioned well. Equally impressive--and a little bit scary--was the log that detailed not just blocked Web sites but also every Web site visited.

Installation and removal isn't easy: Be prepared for a multistep process. K9 does lack a chatware filter, leaving some holes for predation.

Pop-up blocker

No matter which browser you use, Pop-up Stopper Free Edition has you covered. You can specify different sound and text-bubble alarms or set your mouse to change colors when the program blocks a pop-up ad. Unlike some of its ilk, this utility doesn't affect the Open in New Window right-click context-menu command. You can allow individual pop-up windows by holding the Ctrl or Shift key.

The one drawback to the free edition is that it limits your configuration options and doesn't let you specify pop-ups you want to always allow. Despite those drawbacks, Pop-Up Stopper Free Edition is still a great weapon in the war against annoying pop-up pests.

Encryption

RoboForm might strike some as an odd choice for an encryption program, but it uses powerful encryption algorithms such as Blowfish and AES to protect your data. Combined with password generator technology, users choose one strong password instead of having to remember several. It reduces time spent filling out Web forms and logging onto subscription sites by remembering all your info.

You can set up multiple identities with different credit card numbers, passwords, and contact information. The trial limits the tab instances on each identity to three, but you can make plenty of identities. There's also search and hot-key support, and a one-click Login feature for submitting forms.

Read More......

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေနထိုင္လာသူ ျမန္မာႏွင့္လာအို ၃၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္ေပးမည္

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္အေနၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး အထိုင္ၾကေနၿပီျဖစ္ၾကတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းက ျမန္မာနဲ႔လာအို ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား ၃၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသားအျဖစ္ စိစစ္သတ္မွတ္ေပးသြားမယ္လို႔ လက္ရိွ ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆံုတီ ဘြန္ညာရက္ကလင္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ထိုင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အခုလို ေၾကညာခ်က္အရဆိုရင္ ထိုင္းမွာ အေနၾကာတဲ့ ျမန္မာ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ဘယ္ေလာက္အထိမ်ား ရိွလာႏိုင္ၿပီလဲ၊ စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီး ဦးသားၫႊန္႔ဦးက တင္ျပထားပါတယ္။
23 December 2007 ဦးသားၫႊန္႔ဦး VOA News

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြကေန တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္မွာ အေတာ္ၾကာၾကာ ေနထိုင္ၿပီး အေျခက်ေနသူေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေတာင္ေပၚသားကဒ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးအထိေတာ့မေပးဘဲ ေနထိုင္ခြင့္ပံုစံ ထုတ္ေပးတာေတြေတာ့ ယခင္ကတည္းက ရိွခဲ့ပါတယ္။ အခုေတာ့ ဒီလို အေျခခ်ေနထိုင္တာ ၾကာျမင့္လာသူ ျမန္မာနဲ႔လာအိုႏိုင္ငံသား ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးေတြ ေပးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ - အခုလို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ရာ အျခားဘာေတြ လုပ္စရာလိုမလဲ၊ ေနာက္ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲႏိုင္မလဲ ဆိုတာေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္ေပၚသားကဒ္နဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္ရသူ ကိုအိုက္ထြန္းကို ေမးၾကည့္ပါမယ္။

“ႏိုင္ငံသားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ခ်ေပးတဲ့သူေတြက ထုိင္းႏိုင္ငံကို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ ဒီ ထိုင္းခုႏွစ္သကၠရာဇ္နဲ႔ဆိုရင္ ၂၅၂၈ ခုႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့ စေရာက္တဲ့သူေတြ၊ သန္းေခါင္စာရင္းေတြ စေကာက္တဲ့အခ်ိန္က အဲဒီလို အဲဒီခုႏွစ္က စ၀င္တဲ့သူေတြ၊ သက္ေသခံအေထာက္အထား တစ္ခုကေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါရွိမွ စလုပ္ေပးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီ ခုႏွစ္ေရာက္အံုးေတာ့ အဲဒီလူေတြက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေမြးတာလား၊ မေမြးဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုအခ်ိန္ကေန စေရာက္လာတာလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ စေရာက္လာတယ္၊ အဲဒီအေပၚမွာ သူက ဆက္ျပန္ၾကည့္တယ္။ ေနာက္တစ္ခါ - အိုေက၊ အဲဒါေတြရွိအံုးေတာ့ ဒီ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကို တင္ျပမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေထာက္ခံစာေတြ လိုပါေသးတယ္။ ရြာသူႀကီး ေထာက္ခံစာတို႔၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာၾကာေနတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ေပါ့ေနာ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီ အခြန္ေဆာင္ထားတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထား၊ အဲဒါေတြလည္း လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ၿမိဳ႕နယ္တင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တင္တဲ့အခါမွာလည္း ဒီမွာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးကို ျပည္ထဲေရးဌာနကို မေရာက္ခင္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကေနတဆင့္ စိစစ္ပါေသးတယ္။ စိစစ္ၿပီးေတာ့မွ ခြင့္ျပဳေတာ့မွ ျပည္ထဲေရးဌာန၊ ေနာက္ ျပည္ထဲေရးဌာနကေန ဒီ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ခရို္င္အဆင့္ အဆင့္ဆင့္ သြားၿပီးေတာ့မွ အဆင့္ေတြကေတာ့ မ်ားတာေပါ့ေနာ္။ ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ နည္းနည္းပါးပါး မ်က္ႏွာျပ ၾကည့္ေပးရတာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့၊ တစ္ခုစီမွာ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ျဖတ္ၿပီးေတာ့မွ အဆင္ေျပမွ ဒီလူဟာ အဲဒီလုိမ်ိဳး ရတာမိ်ဳးေတြေတာ့ ရွိတယ္ဗ်။”

ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ က်ေနာ္ ဒီ သတင္းထဲမွာေတြ႔ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ရွိရမယ္လို႔ ေျပာထားေတာ့ ဒီဟာအျပင္ကို ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲမယ့္ပံုစံ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ -

“ဟုတ္တယ္။ အဲဒီလို အခက္အခဲေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ေျပာတာကေတာ့ လြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သား ေတာင္ေပၚသား လက္မွတ္ရထားတဲ့သူေတြက တကယ္ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲပါတယ္။”

ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒီေတာ့ ေတာင္ေပၚသားလက္မွတ္ ရွိထားၿပီးတဲ့သူမွ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ခြင့္ရွိတဲ့သေဘာေပါ့။ -

“ဟုတ္တယ္။ တျခား ဘာလက္မွတ္မွမရွိဘဲနဲ႔ ေလွ်ာက္ခြင့္မရွိဘူးခင္ဗ်။”

ဟုတ္ကဲ့၊ အဲဒါဆိုရင္ ေတာင္ေပၚသားလက္မွတ္ ကိုင္ထားတဲ့လူေတြက အခုဟာက ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘယ္လို လူမ်ိဳးေတြမ်ားလဲခင္ဗ်။ -

“က်ေနာ္တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ေပါ့ေနာ္။ ခ်င္းမိုင္၊ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြ မ်ားတယ္၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ မ်ားတယ္၊ ေနာက္ မြန္၊ ကရင္ အဲဒီလို လူမ်ိဳးေတြက အမ်ားဆံုးပါ။ ဒီ လားဟူတို႔ဘာတို႔က အနည္းစု ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံကေတာ့ နယ္စပ္ေတြမွာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔လာၿပီးေတာ့ စၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ ေတာင္ယာအလုပ္တို႔၊ ၿခံအလုပ္တို႔ လာလုပ္ၾကရင္းနဲ႔ သူတို႔ ေနျဖစ္သြားၾကာဗ်ာ။ ေနျဖစ္သြားရင္းနဲ႔ အဲဒီရြာေတြမွာ ေတာင္ေပၚသား လက္မွတ္လုပ္တာနဲ႔ ႀကံဳတဲ့ တိုးတဲ့အခါမွာ သူတို႔က ၀င္လုပ္ထားၾကၿပီး ေနာက္ စီးပြားေရးကလည္း နည္းနည္း အဆင္ေျပလာတယ္။ ၿခံလုပ္ကိုင္ရင္း ဘာလုပ္ကိုင္ရင္းလည္း ဒီမွာလည္း သူတို႔အတြက္ ပိုအဆင္ေျပလာတဲ့အခါမွာ ေနျဖစ္သြားၾကတာ မ်ားတယ္ေလ။”

အခုကေတာ့ ျမန္မာနဲ႔ လာအို ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံမယ္ေျပာေတာ့ အရင္ကေရာ ဒီေလာက္ လက္ခံဖူးတာရွိလား။ -

“က်ေနာ္ ထိုင္းမွာ ေနလာသေလာက္ေတာ့ အရင္က ဒီလိုမ်ိဳး ျမန္မာျပည္သား ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံတာမ်ိဳးေတာ့ က်ေနာ္ မၾကားဖူးေသးဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္ ေနလာတဲ့ႏွစ္ကာလတေလွ်ာက္လံုးမွာေပါ့ေလ။”

ဟုတ္ကဲ့။ အခုဟာက သူတို႔ ေၾကညာလိုက္ၿပီဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီလား။ ဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက စေနၿပီလား။ -

“တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ စေနၿပီ။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ မစေသးဘူး။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ၾကားရတဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုလဲမသိဘူး။ ငါတို႔ေရာ ရပါ့မလား။ ေမွ်ာ္ေနၾကတာေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဓိက ကေတာ့ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက ရြာသူႀကီးေတြအေပၚမွာ မူတည္တဲ့ဟာေတြလည္း ရွိတယ္။”

အခုလို စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆံုတီ က ျမန္မာနဲ႔လာအို ေတာင္ေပၚသား ၃၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံမယ္ဆိုတာ ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္၊ ဒီကိစၥကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လာမယ့္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ စိစစ္ၿပီးသားလူေတြကို ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ ထုတ္ေပးဖြယ္ရိွတယ္လို႕ ထိုင္းအမ်ိးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ပရာခစ္တ္ ပရာၿခံဳပရာခ်န္ႏြတ္ (Prakit Prachonpachanuk) က ေျပာပါတယ္။ အရပ္သား အစိုးရသစ္အတြက္ ထိုင္းေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ အခု ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Read More......

Monday, December 24, 2007

10 extension ยอดเยี่ยมของ Firefox

ใกล้ปลายปีก็มีการจัดอันดับต่างๆ ออกมากันเยอะ รอบนี้เป็นคิวของ Download.com จัดอันดับ extension ยอดเยี่ยมของ Firefox ตลอดปี 2007 สิบอันดับ

  1. Tab Mix Plus - เพิ่มความสามารถให้แท็บ เค้ายกให้เป็น "best Firefox extension ever"
  2. MR Tech Local Install - เครื่องมือในการปรับแต่ง Extension ที่ลงไว้ในเครื่อง
  3. All-in-One Sidebar - sidebar แบบเดียวกับ Opera
  4. CustomizeGoogle - ปรับแต่งผลการค้นหาของกูเกิล
  5. Gmail Space - ใช้ Gmail เป็นพื้นที่เก็บไฟล์
  6. Better Gmail - ปรับแต่ง Gmail โดยเป็นการรวมสคริปต์ของ Greasemonkey เข้ามาเป็นชุดเดียว
  7. FireFTP - FTP client
  8. DownThemAll - ดาวน์โหลดลิงก์หรือภาพในหน้าแบบอัตโนมัติ
  9. AdBlock Plus - บล็อคโฆษณาทั้งแบนเนอร์และ Flash
  10. Auto Copy - ก็อปปี้ข้อความที่เลือกโดยอัตโนมัติ

ผมใช้ extension ไม่เยอะเลยคอมเมนต์ไม่ได้มาก เอาเป็นว่าใครมี extension แนะนำตัวอื่นๆ เขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับ

ที่มา - Download.com

Read More......

The best of the Google Earth and Maps

The best of the blog via Google LatLong by Kate on 12/23/07

Since the start of Google Lat Long back in May, we've had fun keeping you updated on all the exciting new developments in the geo world -- from product launches and innovative user-created content to the evolution of the geoweb in general. As the year comes to a close, we thought we'd take a moment to look back at some of the greatest moments in news and notes by the Google Earth and Maps teams.

Street View
Since the launch of Street View in May, our post introducing the service remained one the top five most read posts consistently throughout the year. And "street view" was one the most common search keywords. So just as we did earlier this month in announcing 8 new Street View cities, we'll be sure to keep you posted on new city rollouts.

Google Earth Outreach
We heralded the arrival of this exciting new program for non-profits with a post that pointed to video footage of our kick-off event at our New York office. The video featuring an appearance by Jane Goodall was viewed over 22,000 times.

My Maps and Disaster Relief
When the My Maps tab was added to Google Maps earlier this year, we were eagerly anticipating all the cool and creative custom maps folks would be coming up with. However, we were positively floored to find the incredible maps made to aid areas in need. From flood maps created by "citizen journalists" and by BBC Berkshire to the San Diego fire maps and the Google Earth layer of Southern California imagery, the astonishing number of views pointed to new ways to help.

Sky in Google Earth
Another top post of the year, our note introducing the addition of a new Sky view in Google Earth, caught the attention of many Lat Long readers. Google Earth aficionados are able to zoom in on distant galaxies and explore constellations and supernova explosions from the comfort of their computer screens. A list of great tips on how to use Sky in Google Earth for educational purposes followed, and you can expect more updates in the new year.

YouTube videos in Google Earth
Ever watched a funny, intriguing, or outrageous YouTube video and wondered where it came from? Well, we have too. That's why we were so excited to announce the addition of a new YouTube layer in Google Earth. Videos geotagged in YouTube are included in this browseable layer, making it easy to view clips associated with a location of your choice.

Maps Mania!

2007 saw the addition of a number of great new features in Google Maps, perhaps too numerous to count. Early on in the year, the creation of the My Maps tab and the addition of countless Mapplets enabled just about anyone to create their own mashups. Throughout the year, searching for accurate and helpful directions got a whole lot easier with the launch of draggable directions and the ability to read and write user reviews of businesses, as well as edit address markers. Finally, mapmakers enjoyed the addition of cool new Maps functionalities towards the end of the year, including the ability to both collaborate on customized maps and embed them wherever you see fit, as you might a YouTube video.

As you can see, this year's been a busy one. We're all looking forward to a few days of rest and holiday cheer. And with that, we must bid adieu -- happy holidays and a wonderful new year from all of us at Google Lat Long! Stay tuned for more geo news and notes in 2008, and don't forget to track Santa!

Read More......

ျမန္မာအေလာင္း (၂၂) ေလာင္းကို ထုိင္းေရပိုင္နက္တြင္ ေတြ႔ရွိ

Ref; mizzima news ေနသြင္ Sunday, 23 December 2007 14:39 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ကေလးငယ္အေလာင္း (၄) ေလာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး အေလာင္း (၈) ေလာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား အေလာင္း (၄) ေလာင္း အပါအ၀င္ အနည္းဆံုး ျမန္မာအေလာင္း (၂၂) ေလာင္းကို ဘန္ေကာက္ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ (၅၇၀) အကြာ၊ ရေနာင္းကမ္းေျခ အနီးရွိ အာဒမန္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ စေနေန႔က ေတြ႔ရသည္ဟု ေဒသတြင္း သတင္းမ်ားကဆိုသည္။

ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မည္သူမည္၀ါ သတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲေသာ အဆိုပါ အေလာင္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၂) ရက္ခန္႔ ကတည္းက ေသဆံုးခဲ့ေသာ အေလာင္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အေလာင္းေတြ႔ရွိရာ ေနရာအနီးတ၀ိုက္တြင္ ၾကာသာပေတးေန႔က ေလွတစင္း နစ္ျမဳပ္ခဲ့ပံုရသည္ဟု ရဲမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။

အေလာင္းမ်ားကို ငါးဖမ္းသမားမ်ား စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ရေနာင္းရွိ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းတြင္ ယာယီ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းသတင္းရပ္ကြက္ အဆုိအရ ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္းတြင္ အျခား အေလာင္းမ်ား ထပ္မံ ေတြ႔ေနရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္း ဝင္ေရာက္၍ မရေသာေၾကာင့္ ဆယ္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Read More......

The 10 best downloads of 2007

The 10 best downloads of 2007 via The Daily Download: by Seth Rosenblatt on 12/22/07

The editors here at CNET Download.com have bashed our heads together trying to sort through the bloody mess that was the past 12 months in software. The rise of webware sure changed the playing field, but we think we've found 10 Windows applications that are either new to the world or had such a major upgrade that they might as well be. We present these in no particular order, but please feel free to add your favorites in the comments below.

If you're into social networking, Flock is your browser. Built on Firefox, it's designed to make interfacing with social sites easy. Most Firefox extensions work, but there are still some bugs--notably the Quick Search box.

Flock, the Social Browser

Buttons at the top of the collapsible sidebar make accessing any of social networking or frequently used sites easier than Twittering what you had for breakfast. Two of the tons of innovations include dragging-and-dropping photos into Flickr and an integrated RSS feed reader. The People button turns the sidebar into a nifty way to track your accounts, there are hot links to most major blogging sites, and even self-blogging configs. It's resource-heavy, but Flock is the way to go if Twittering, Facebooking, or YouTubing is how you spend most of your time online.

For more, check out CNET Webware's Newbie's Guide to Flock.

If programs were people, Camtasia Studio 5 would be a body builder. The full-fledged screen recording studio has enough tools and settings to make a newbie feel like a weakling, but the tips, video tutorials, and preset options help anchor and guide novices through the entire process. Camtasia makes it easy to record any action with or without sound, adding gems like cursor highlighting, resizing apps within the recorder, and drawing on-screen. Clips are compiled, trimmed, and bedecked with visual effects in an accessible production studio, and it comes with tools like a standalone audio editor and a CD menu maker.

The license isn't cheap, but if the trial leaves you wanting more, it's a worthwhile investment for screencasters requiring a powerful feature set. Users looking to develop skills with prolonged use should start here too.

Miro has been a true breakout app, overcoming serious stability problems in beta and presenting a much-needed piece of freeware that should redefine how people watch videos. It's a player that can subscribe to and download vodcasts while comprehensively managing your saved vids. The sharing component is an essential part of the program.

Miro

The left nav and center pane layout is instantly recognizable, and the tools for downloading and managing videos are comprehensive, up to and including a built-in torrent client. There's also folder watching to manage hard drive folders, resumable playback, channel surfing that organizes video feeds by topic, video sharing and hosting, and assistance in creating videos.

When everybody you know uses different chat clients, Pidgin will solve your problems. This year saw a new name and interface for Pidgin, and although it has a notable flaw receiving files from Yahoo IM, it's not the resource hog that other third-party IM clients are. Open-source and free, Pidgin accesses multiple IM networks from one window, including AIM, YIM, ICQ, Google Talk, MSN, and MySpaceIM as well as lesser-known protocols such as Jabber and Gadu-Gadu.

The IM features are unimpeachable, it comes with 22 plug-ins, and small things like logging and time-stamping are well-executed. Although it lacks IP telephony and video conferencing, Pidgin is highly recommended.

Launchy lets you open nearly any program, file, folder, or Web site on your system with just a few keystrokes. It lives in the background, and a quick hot key combo calls up the small, skinnable Launchy box.

Launchy

Enter the first few letters of a file or program, and Launchy automatically displays the rest of the name. Simply press Enter to open or launch it. If the name displayed isn't what you want, wait a few seconds and the tool displays a drop-down list of other likely candidates. The tool is easily configurable, and it also looks at your default browser's Favorites file.

A credible rival to MS Office, OpenOffice.org includes powerful applications for making text documents, spreadsheets, presentations, diagrams, databases, and HTML and XML documents. It handles complex equations and multipart documents as easily as simple letters and faxes.

Even advanced Office users will find the templates, collaborative features, macros, and programming language familiar. Extensible and open source, it lets you both import and save documents in formats as diverse as MS Office formats, PDF, HTML, WordPerfect, XML, and others. However, the default is to save files in the open-standard Oasis OpenDocument XML format for maximum compatibility with other applications.

Multilingual and cross-platform, OpenOffice.org is a compelling option for anyone in search of an alternative office suite.

Although it hasn't exploded onto the mainstream music-listening scene, the tune-sharing Simplify Media has a growing network of fans. It lets users share music from wherever they are, even with themselves at different computers, as long as you're using iTunes or WinAmp. Share and listen to music via your player's left-hand nav, and a separately running Simplify Media application lets you add other friends and customize settings.

Claims of resource hogging and installation headaches are somewhat valid and installation requires Apple Bonjour, bundled with the program. Still, Simplify Media is an excellent and simple method of sharing music collections with friends or yourself in remote locations.

CrossLoop provides a quick, easy, and completely free way to give a colleague, a friend, or a relative access to your computer. Or vice versa. Remote tech support just became universal.

CrossLoop

Start the program and it assigns a random access code. When you give that number to someone else they'll have full access to your machine. CrossLoop is ill-suited for business presentations, but the complete system access and 128-bit encrypted connection combine to create a great solution for low-budget, long-distance tech support. No router configuration is required, file transfers are supported, but the purpose here remains collaboration: CrossLoop doesn't work without explicit permission from the host. It's a subtle program, but that we think deserves a lot more attention.

With so many audio editors out there, finding the right tool for the job can be tricky. The multiplatform, open-source editor Audacity has leaped to the top of our list with its clean interface, excellent features, and support for 32-bit floating-point audio. Audacity is feature-rich and flexible, while remaining uncluttered. Most functions--such as effects, edits, and project management-- have been relegated to handy drop-down menus.

Audacity supports uncompressed audio and has a full complement of basic effects such as reverb, delay, and compression. Plug-ins are available and there's a tool to peg the BPM. Though Audacity lacks advanced features out of the box, its usability sets this freeware wonder above the crowd.

The only major medium left without a definitive e-management system has been books. Adobe's Digital Editions, powered by AIR, wants to be the iTunes for e-books, and it's made some serious inroads toward that goal.

The familiar design is a smart move, with management on the left and reading and navigation in the center. Icons in the center shows your books, while the author, page count, and other details are available through Item Options. Last Read tops the nav bar, followed by bookshelves listing All Items, Borrowed, Purchased, and Recently Read. Digital Editions is an excellent first try, and we hope to see future versions with more file support and a browser for e-book discovery.

Read More......
Template by : kendhin x-template.blogspot.com