Wednesday, December 12, 2007

ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္ - ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးဆံုး အေရ့ွေတာင္တံခါးေပါက္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ တံခါးေပါက္ဟု တင္စားေခၚဆိုထိုက္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ တည္ရွိသည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည့္ ျမဝတီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ မူဆယ္ (၁ဝ၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမဝတီ ၿမိဳ႕သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ၉၇ မိုင္ကြာေဝးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်ရာ ဗဟိုတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္အနီးဆံုး တံခါးတစ္ေပါက္ ျဖစ္လာေပမည္။
Ref : Weekly Eleven Journal 12 Dec 2007

ျမဝတီကုန္သြယ္ ေရးဇုန္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစနစ္မွ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္။ ျမဝတီ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း အတြင္း ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳး အစားမ်ား၊ ႏွစ္အလိုက္ ပို႔ကုန္ သြင္း ကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏမ်ား၊ အခြန္ အခရရွိမႈမ်ား၊ One Stop Services စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန မ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပံုမွန္ ကုန္ သြယ္မႈစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမႈ မ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္္ သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားအျဖစ္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ လိုင္ဇာ၊ ခ်င္း ေရႊေဟာ္၊ ကန္ပတ္တီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ အိႏၵိယနယ္စပ္တြင္ တမူး၊ ရိဒ္၊ ထိုင္း နယ္စပ္တြင္တာခ်ီလိတ္၊ ေကာ့ေသာင္း ၿမိတ္ႏွင့္ ျမဝတီနယ္စပ္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

အေရွ႕အေနာက္ စီးပြားေရး ေပါင္းကူးစႀကႍအာရွအေဝးေျပးလမ္းပိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ ျမဝတီၿမိဳ႕တို႔ကို အဆင္းတစ္ရက္၊ အတက္တစ္ရက္ စနစ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ ကားစင္းေရ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေျပးဆြဲေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ဘားအံၿမိဳ႕သို႔ ျမဝတီေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသင္း၊ ေဒါနေမာင္၊ ဘားအံၿမိဳ႕မ၊ သန္ျမန္သူ၊ သထံု(မထသ)၊ အေရွ႕ေဒါန၊ ေတာင္ ကေလး၊ သာမည၊ ေက်းဇူးရွင္၊ ျမတ္ အိေျႏၵ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာ၊ စိန္ပန္း၊ ျပည့္ အားမာန္၊ ျမတ္သစၥာ၊ အေဆြေတာ္၊ ေအာင္စစ္သည္ မွန္လံုယာဥ္မ်ား အျပင္၊ ဟိုင္းလတ္စီးေရ ၈ဝ ေက်ာ္ ႏွင့္ေနာက္တိုးယာဥ္မ်ားပါ ေန႔စဥ္သြားလာလ်က္ ရွိသည္။

ျမဝတီ-သကၤန္းညီေနာင္လမ္းပိုင္း
အေရွ႕-အေနာက္စီးပြားေရး ေပါင္းကူးစႀကႍအာရွအေဝးေျပးလမ္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္းလမ္းမွ ျမဝတီ-သကၤန္း ညီေနာင္လမ္းပိုင္းသည္ ကိုးမိုင္ရွည္ လ်ားကာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ ၿပီး ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၯဏီ ခ်င္လိုင္ေခါ့စတာခ်န္႔က်န္ကာမွ တာ ဝန္ယူ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျခာက္လမ္းသြားအေဝးေျပးလမ္းမႀကီး အျဖစ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတားထိပ္ ေျမတိုင္းအမွတ္ ဝ.ဝဝ မွ သကၤန္းညီေနာင္ ၁၇.၃၅ ကီလိုအထိ ထိုင္း ဘတ္ေငြသန္း ၁၅ဝ အကုန္ အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လာ မည့္ပြင့္လင္းရာသီအတြင္း ဆက္လက္ၿပီး သကၤန္းညီေနာင္-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္းကို ဘတ္ေငြ ၁၅ သန္း အကုန္အက်ခံကာ ဆက္လက္ေဖာက္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အျမားတင္ပို့မည္ ကရင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ ေရခ်ိဳ ငါး၊ ပုစြန္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေရသယံဇာတရွိသည့္ ဒံုသမိ၊ ဂ်ိဳင္း၊ ေဟာင္သေရာ ျမစ္မ်ားတြင္ ေမြးျမဴႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အျမား တင္ပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရ ထြက္ကုန္ပစၥည္း အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ခဲ့ သည့္ တရုတ္၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔လည္း ေရ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွ အားခဲလ်က္ရွိသည္။ ကရင္ျပည္ နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ ဘက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိကာ စတုရန္း မိုင္ေပါင္း ၁၁၇၃ဝ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေရ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ျပည္နယ္အတြင္း ေရေျခာက္လ ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကမၻာတြင္ဝယ္လိုအားေကာင္းသည့္ တီလားဗီးယားငါး မ်ားကို ေမြးျမဴသြားႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com