Thursday, December 6, 2007

ကုိလုိနီေခတ္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ လြပ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အျမင္

သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲ႐န္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည္ဟု ယူဆခဲ့သည္မွာ ကာလအတန္ၾကာကပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးဘဝက တိုက္ခိုက္ေတာ္လွန္႐န္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေ႐းကို အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ ႏိုင္ငံေ႐းနည္းျဖင့္ ႐ယူႏိုင္မည့္ အလားအလာကို အစဥ္တစိုက္ ပယ္ထားခဲ့သူမဟုတ္ပါ။ အမ်ားသိ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္လာျပီးေနာက္ပိုင္း၌ ႐န္ကုန္တကကၠသိုလ္ အဂၢလိပ္စာပါေမာက္ခအား ေပးပုိ႔ေသာ စာတေစာင္တြင္ သူသည္ 'ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေတာ္လွန္ေ႐းသမား' သာျဖစ္သည္ဟု ေ႐းသားခဲ့ေၾကာင္းၾကားသိ႐ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေ႐းအခင္းမ်ား၏ဒီေ႐လႈိင္းသည္ သူ႔အား သေဘာထားေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ၁၉၄ဝ ခုႏွစ္က သူ၏ ေတြးေခၚပံုကို ေအာက္ပါအတိုင္း
႐ွင္းျပထားပါသည္။
Ref : ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - အေၾကာက္တရားမွကင္းလြတ္ေရး မွ

က်ေနာ္တဦးခ်င္းအေနႏွင့္ကား က်ေနာ္တို႔၏ အေ႐းေတာ္ပံုအတြက္ ကမၻာ့ဝါဒျဖန္႔မႈႏွင့္ ကမၻာ့အကူအညီလိုသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ျပည္တြင္းတြင္သာ႐ွိသည္။ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသားေ႐းတိုက္ပြဲအတြက္ ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ုံး႐န္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ က်ေနာ့္မွာလည္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းအစီအစဥ္တခု႐ွိခဲ့သည္။ ၎အစီအစဥ္မွာ ျဗိတိသွ်နယ္ခ့်ဲစနစ္ကို တျပည္လံုးတြင္ဆန္႔က်င္႐န္၊ ဤလႈပ္႐ွားမႈကို ကမၻာ့အေျခအေန ဗမာ့အေျခအေနႏွင့္အညီ တစတစတိုးခ့်ဲ႐န္၊ ျမိဳ႕ေနအလုပ္သမား ေတာေနအလုပ္သမားတို႔၏ ေဒသအလိုက္သပိတ္မ်ားမွစ၍ အေထြေထြသပိတ္မ်ား၊ အခြန္အခေပးေ႐းသပိတ္မ်ားအထိ တိုးခ့်ဲဆင္ႏြဲ႐န္၊ တက္ၾကြလာေသာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားျဖစ္သည့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ခ်ီတက္ပြဲမ်ားမွစ၍ ျပည္သူတို႔၏ အာဏာဖီဆန္ေ႐းတိုက္ပြဲအထိ ဆက္လက္ဆင္ႏြဲ႐န္၊ စီးပြားေ႐းအ႐တြင္လည္း ျဗိတိသွ်ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္႐ာမွစ၍ လူထုႏွင့္ခ်ီ၍ အခြန္မေပးေ႐းတိုက္ပြဲအထိ ဆင္ႏြဲ႐န္၊ စစ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေ႐းဖက္ႏွင့္ ပုလိပ္ဖက္ကင္းစခန္းမ်ား ဆက္သြယ္ေ႐းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာက္က်ားနည္းႏွင့္ဝင္ေ႐ာက္တိုက္ခိုက္၍ ဗမာျပည္အတြင္း ျဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို လံုးဝသြက္ခ်ာပါဒလိုက္သည္အထိ တိုက္ပြဲဆင္ႏဲြ႐န္၊ ထိုအခါ ကမၻာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ တျပဳိင္နက္ ေနာက္ဆံုးပိတ္ အာဏာသိမ္းပြဲကို ဆင္ႏဲြ႐န္၊ အစီအစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျဗိတိသွ်အစိုး႐၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျဗိတိသွ်လူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ တပ္မ်ားသည္ က်ေနာ္တို႔ဖက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာၾကလိမ့္မည္ဟုလည္း က်ေနာ္တြက္ခဲ့သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ဂ်ပန္မ်ား ဝင္ေ႐ာက္တိုက္ခိုက္မႈကိုလည္း မွန္းဆခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤေန႐ာတြင္ က်ေနာ္မွာ ႐ွင္းလင္းေသာအျမင္ မ႐ွိခဲ့ေပ။ ထိုအခါက က်ေနာ္တို႔ထဲမွ မည္သူမွ် ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမ႐ွိခဲ့။ သို႔ေသာ္ ယခုျဖစ္ပ်က္ျပီးသြားသည့္အခါတြင္ကား လူအခ်ိဳ႕အေနႏွင့္ က်န္လူမ်ားထက္ပို၍ သိျမင္ခဲ့ဟန္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းေဆာင္ၾကမည္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com