Thursday, July 19, 2007

ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ ပုိ႔ကုန္ပုိင္းတြင္ ေရထြက္ပစၥည္း၊ သစ္ တာထြက္ပစၥည္း ႏွင့္ အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား တင္ပု႔ိၿပီးသြင္းကုန္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည့္စခန္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးက်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၄၀၀၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဘုိး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၅၀၀၀ ေက်ာ္တင္သြင္းျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၆၀၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္တန္ဖိုး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၆၅၀၀ ခန္႔တင္သြင္းႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမလတြင္ ဧၿပီလထက္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၃၀၀၀ ခန္႔ ပုိမုိတုိးတက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ေမလတြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တုိးတက္ရျခင္းမွာ ဧၿပီလတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မဟာသႀကၤန္ေရသဘင္ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္သြား၍ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈနားထားခဲ့သျဖင့္ ေမလတြင္ တုိးတက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

Source း ၿမိတ္ (နကသ)
စုိးလႈိင္ (DOBT-MIRT- YGN)

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com