Thursday, August 9, 2007

Snapshot of နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၂၀၀၇

Ref : Weekly Eleven Aug 1 2007

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ပထမေလးလပတ္ သည္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ပထမေလးလ ပတ္ႎႀင့္ ႎိႁင္းယႀဥ္ပၝက နယ္စပ္ ကုန္ သၾယ္မႁပမာဏ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁၆၂ ဒသမ ၆၄၁ သန္းပုိေငၾဴပခဲ့ ေဳကာင္းစီးပၾားေရးႎႀင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာနမႀရရႀိထားေသာ သတင္းမဵားအရ သိရႀိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိႛ ကုန္သၾယ္မႁပမာဏ ပုိေငၾဴပခဲ့ဴခင္းမႀာ မူဆယ္နယ္စပ္တၾင္ ငၝးရႀဥ့္၊ ကဏန္းႎႀင့္ အဴခားေရထၾက္ ပစၤည္းမဵားအား လိုင္စင္စနစ္ဴဖင့္ ေရာင္းခဵခဲ့႓ပီး ေဈးပုိမိုရရႀိဴခင္း၊ ေဴပာင္းဖူးေစ့၊ ႎႀမ္း၊ ဖရဲသီး၊ ဳကက္ ဆူေစ့ႎႀင့္ ႒ကိမ္မဵားအား ပုိမိုတင္ပုိႛႎုိင္ ဴခင္းသည္လည္းအေဳကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ဴဖစ္ေဳကာင္းသိရႀိရသည္။ အလားတူပင္ လၾယ္ဂဵယ္နယ္ စပ္စခန္းတၾင္ သီဟုိဠ္ေစ့၊ ႒ကိမ္ႎႀင့္ ဳကံတိုႛအား ပိုမိုတင္ပုိႛႎိုင္ခဲ့ဴခင္း၊ ခဵင္း ေရၿေဟာ္နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးစခန္း တၾင္ ေရာ္ဘာပုိႛကုန္မဵား စမ္းသပ္ တင္ပုိႛမႁရႀိလာဴခင္း၊ သစ္ေတာထၾက္ ပစၤည္းဴဖစ္ေသာ ခဵိပ္၊ ေရာ္ဘာ၊ ေဴပာင္းဖူးေစ့၊ သစ္ဳကံပုိးေခၝက္ႎႀင့္ သရက္သီးမဵား ပုိမိုတင္ပုိႛႎုိင္ဴခင္း တိုႛေဳကာင့္ဴဖစ္ေဳကာင္း သိရႀိရသည္။ ``ထုိင္းနယ္စပ္မႀာရႀိတဲ့ တာခဵီ လိတ္၊ ဴမ၀တီ၊ ေကာ့ေသာင္းနဲႛ ႓မိတ္ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးစခန္းေတၾမႀာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ပထမေလးလပတ္မႀာ ပုိႛကုန္အေမရိကန္ေဒၞလာ ၅၇သန္း၊ သၾင္းကုန္အေနႎႀင့္ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၃၁ သန္း၊ စုစုေပၝင္းကုန္ သၾယ္မႁပမာဏ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၈၈ သန္းအထိ ရရႀိခဲ့ပၝတယ္။ ယခင္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ရဲႚ အလားတူကာလမႀာ ကုန္သၾယ္မႁပမာဏဟာ အေမရိကန္ ေဒၞလာ ၅၈သန္းသာရရႀိတဲ့အတၾက္ ဒီႎႀစ္မႀာ ထုိင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ကုန္ သၾယ္မႁဟာ အရင္ႎႀစ္ကထက္ သန္း ၃၀ ပုိေငၾဴပခဲ့ပၝတယ္´´ဟု စီးပၾားေရး ႎႀင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္႒ကီး ဌာနမႀတာဝန္ရႀိသူတစ္ဦးက ေဴပာ ဳကားခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးစခန္းတၾင္ အဓိကပုိႛကုန္ပစၤည္းမဵားဴဖစ္ေသာ ငၝးမဵႂိးစံု၊ ကဏန္း၊ ပုစၾန္တုိႛအဴပင္ အဴခားေရထၾက္ပစၤည္း၊ ငၝးဆား နယ္၊ ငၝးစည္ေဖာင္းတိုႛ ပုိမိုတင္ပုိႛ ႎုိင္ဴခင္း၊ ႓မိတ္ နယ္စပ္တၾင္လည္း ေရထၾက္ပစၤည္း မဵားတင္ပုိႛႎုိင္ဴခင္း ေဳကာင့္ဴဖစ္ေဳကာင္းသိရသည္။ ``ဴမန္မာ-ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္နယ္ စပ္မႀာရႀိတဲ့ စစ္ေတၾနဲႛ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးစခန္းေတၾဟာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ပထမေလးလပတ္မႀာ ပုိႛကုန္တန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၞလာ ၈ ဒသမ ၃ သန္းခန္ႛနဲႛ သၾင္းကုန္တန္ ဖိုးေဒၞလာ ၀ ဒသမ ၂၅ သန္းခန္ႛ ရႀိ႓ပီး ၈ ဒသမ ၅သန္းဖုိးကုန္သၾယ္မႁ ဴပႂႎုိင္ခဲ့ပၝတယ္။ အရင္ႎႀစ္ကုန္သၾယ္ မႁပမာဏက ၆ ဒသမ ၇ သန္းရႀိခဲ့တဲ့ အတၾက္အေမရိကန္ေဒၞလာ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေကဵာ္ဖိုး ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ခဲ့ပၝ တယ္´´ဟု အဆိုပၝတာဝန္ရႀိသူက ေဴပာဳကားခဲ့သည္။ ဴမန္မာ-အိႎၬိယနယ္စပ္ တမူး ႎႀင့္ရိဒ္နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးစခန္းမဵား သည္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ပထမေလးလပတ္ တၾင္ပုိႛကုန္ အေမရိကန္ေဒၞလာ ၃ ဒသမ ၅ သန္းေကဵာ္ႎႀင့္ သၾင္းကုန္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းစုစုေပၝင္းကုန္သၾယ္ မႁေဒၞလာ ၅ သန္း ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ခဲ့ သဴဖင့္ ယမန္ႎႀစ္ကုန္သၾယ္မႁ ပမာဏ ၅ ဒသမ ၆ သန္းထက္ ၀ ဒသမ ၆ သန္းေလဵာ့နည္းခဲ့ေဳကာင္းသိရသည္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com