Friday, May 30, 2008

ระนองจะไม่ขาดแคลนน้ำ


ปี 2553 เมื่ออ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น แล้วเสร็จ

ระนองจะไม่ขาดแคลนน้ำ
ระนองเป็นจังหวัดเล็ก ๆ มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกระบุรี อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และอำเภอสุขสำราญ

ระนองเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากอยู่ติดกับทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ แต่ด้วยเพราะความลาดชันของลักษณะ ภูมิประเทศ ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาเป็นปริมาณมากไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีเพียงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เช่น การขุดลอกคลอง ขุดสระ ทำเหมืองฝายกั้นน้ำ ที่มีจำนวนมากกว่า 100 โครงการ แต่ก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในปริมาณที่มากเพียงพอกับความต้องการ ฤดูแล้งจึงขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองระนอง บางแห่งต้องใช้น้ำบ่อ น้ำบาดาล หรือ ซื้อน้ำจากรถที่นำมาเร่ขาย ส่วนฤดูฝนจะเกิดน้ำหลากท่วมอย่างฉับพลัน

การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพตามความเหมาะสมจึงเป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนสร้างแหล่ง เก็บกักน้ำขนาดกลาง 8 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม อ่างเก็บน้ำคลองจั่น อ่างเก็บน้ำคลองละอุ่น อ่างเก็บน้ำคลองวัน อ่างเก็บน้ำคลองกระบุรีตอนล่าง อ่างเก็บน้ำคลองบางริ้น อ่างเก็บน้ำคลองกะเปอร์ และอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น

สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในคลองหาดส้มแป้น ปัจจุบันมีเพียงการก่อสร้างฝายขนาดเล็ก จำนวน 7 แห่ง ซึ่งลักษณะของฝายเก็บน้ำได้เพียงเล็กน้อยประชาชนในพื้นที่จึงขาดแคลนน้ำแม้ แต่การอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันคลองหาดส้มแป้นยังเป็นลุ่มน้ำขนาดเล็ก มีลำน้ำแคบ แต่มีความสูงชันทำให้น้ำไหลแรง ช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำจะมากเกินความจำเป็นจนเกิดภาวะน้ำท่วม ส่วนฤดูแล้งปริมาณน้ำจะลดลงอย่างมาก น้ำที่มีอยู่ไหลออกสู่ทะเลฝั่งอันดามันในเวลารวดเร็ว จึงทำให้สภาพน้ำแห้งขอด

นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างเหมืองแร่ดินขาวในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำมีการปน เปื้อนของตะกอนและมีความขุ่นสูง ซึ่งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

จุดเริ่มต้นของการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นเกิดจากที่การประปาส่วน ภูมิภาคได้ขอให้กรมชลประทานช่วยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาการบรรเทาอุทกภัยและการเกษตรในเขต เทศบาลเมืองระนองและพื้นที่รอบนอกเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2527 และต่อมาในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2530 นายกเทศมนตรีเมืองระนองและราษฎร ได้เฝ้ารับเสด็จและถวายฎีกาขอพระราชทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น

มาจนถึงวันนี้ กรมชลประทานน้อมรับฎีกาทุ่มงบกว่า 324 ล้านบาท ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นเป็นโครงการที่สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวระนอง ลักษณะเป็นเขื่อนดินตั้งอยู่ที่บ้านทอนเรียน ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง กำหนดแล้วเสร็จในปี 53 มั่นใจจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำประปารวมทั้งบรรเทาน้ำท่วมในฤดูฝนและมีน้ำ สนับสนุนด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น

นายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า “เมื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นแล้วเสร็จจะทำให้จังหวัดระนองมี แหล่งน้ำต้นทุนในการส่งน้ำดิบให้กับการประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคการ อุตสาห กรรม และรักษาระบบนิเวศได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งยังจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดู น้ำหลากได้”

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นเมื่อแล้วเสร็จนอกจากจะเอื้ออำนวยต่อเป้า หมายหลักของการก่อสร้างโดยตรงดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว โครงการฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระนองได้อีกด้วย ขณะเดียวกันยังใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งประมงน้ำจืดและแหล่งขยายพันธุ์ปลา ให้กับพื้นที่ ซึ่งจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ตลอดทั้งใช้ประโยชน์ในการผลักดันน้ำเค็มพื้นที่บริเวณปากคลองหาดส้มแป้นที่ สองฝั่งคลองจะเป็นพื้นที่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดระนอง อีกด้วย.

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com