Saturday, May 10, 2008

ชาวพม่าเกาะสองร่วมลงประชามติ รธน.ราบรื่น

ระนอง - ชาวพม่าที่จังหวัดเกาะสอง ร่วมลงประชามติรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารจัดขึ้น ไม่มีเหตุการณ์ หรืออุปสรรคใดๆ เชื่อผลที่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด เหตุผู้มีสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นสมาชิก SPDC

วันนี้ (10 พ.ค.) เป็นวันที่รัฐบาลทหารพม่าได้จัดให้ประชาชนลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน จังหวัดที่ไม่ได้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส ซึ่งที่จังหวัดเกาะสอง ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดระนอง มีรายงานว่า มีประชาชนที่มีสิทธิลงประชามติอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ได้ทยอยกันออกไปลงประชามติตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เริ่มเปิดหีบบัตรเวลา 06.00 น. จนถึงเวลาปิดหีบบัตรเวลา 16.00 น. ซึ่งไม่มีเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

ส่วนรูปแบบของบัตรประชามตินั้น มีช่องว่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับลงประชามติเพียงช่องเดียว คือ ถ้าเห็นชอบก็ให้กาเครื่องหมายขีดถูก (/) แต่ถ้าไม่เห็นชอบก็ให้กากบาตร (X) ลงในช่องว่าง จากนั้นก็หย่อนบัตรลงในหีบ

ซึ่งที่จังหวัดเกาะสองมีหน่วยลงประชามติประมาณ 180 หน่วย เฉพาะที่ตัว อ.เกาะสอง มีหน่วยประชามติ จำนวน 78 หน่วย ภายหลังปิดหีบแล้ว ได้มีการขนหีบบัตรไปนับคะแนนรวมกันที่ทำการสภาเสรีภาพ และพัฒนาประเทศพม่า หรือ SPDC จ.เกาะสอง ส่วนอำเภออื่น ๆ ก็นับคะแนนที่ทำการ SPDC ของแต่ละอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลได้ภายในวันพรุ่งนี้ (11 พ.ค.)

ชาวพม่าผู้มีสิทธิลงประชามติคนหนึ่ง บอกว่า การลงประชามติครั้งนี้ ผลที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ทุกประการอยู่แล้ว เพราะประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิก SPDC ซึ่งเป็นคนของรัฐบาลเอง ซึ่งทั่วประเทศมีสมาชิก SPDC มากถึงจำนวน 25 ล้านคน จากประชากรผู้มีสิทธิ 40 ล้านคน ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิทั้งหมด ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่จะไม่ออกไม่ใช้สิทธิในครั้งนี้.

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com