Sunday, May 18, 2008

ไทยชงพม่าลดเวลาอยู่ในพท.ชายแดน จาก7วันเหลือเช้ามาเย็นกลับ

ไทย ชงพม่าผ่านที่ประชุมคณะกรรมการชายแดน TBC แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศ ย่นระยะเวลาการพำนักในพื้นที่ชายแดน จาก 7 วัน ลดเหลือ 1 วัน สำหรับผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราว พร้อมเตรียมผลักดันให้จังหวัดเกาะสองเป็นพื้นที่การส่งกลับผู้หลบหนีเข้า เมืองจากฝั่งไทย หวังสกัดขบวนการค้าแรงงานข้ามชาติ

พ.อ.พรเทพ วัชราพันธ์ ประธานคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดระนอง-เกาะสอง หรือ TBC เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-พม่า ด้านจังหวัดระนอง-เกาะสอง ครั้งที่ 28/51 ที่จังหวัดระนอง (Meeting Of The Thailand - Myanmar Township Border Committee 28/2008) ว่า เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ทวีความรุนแรงมากยิ่ง ขึ้น ทางฝ่ายไทยจึงได้เสนอผ่านที่ประชุม TBC ไปยังรัฐบาลพม่าถึงแนวทางการแก้ปัญหา 3 ข้อสำคัญ ประการแรก คือ การลดระยะเวลาของการพำนักในพื้นที่ชายแดนของประชาชนชาวพม่า

ตามที่ประเทศไทยและประเทศพม่าได้ทำการตกลงกัน ว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง ณ กรุงย่างกุ้ง เมื่อ 16 พฤษภาคม 2540 (ค.ศ. 1997) ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 7 มี 3 ข้อย่อยดังนี้ 1. ผู้ถือบัตรผ่านแดน จะได้รับอนุญาตให้พำนักในพื้นที่ชายแดนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งครั้งละ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 2. ผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในพื้นที่ชายแดนของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งครั้งละ ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และ3. คนชาติของภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนชาติของประเทศที่สามใดๆที่ถือ เอกสารเดินทางที่มีผลใช้ได้ อาจเดินทางเข้าโดยผ่านจุดผ่านแดนที่ได้รับอนุญาตและเดินทางในดินแดนของภาคี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาไม่เกินสี่สัปดาห์ หรือเป็นระยะเวลานานกว่านั้น ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของประเทศผู้รับอนุญาต และจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออก ณ จุดผ่านแดนได้

พ.อ.พรเทพกล่าวว่า จากข้อตกลงดังกล่าว ในทางปฏิบัติได้เกิดปัญหาโดยเฉพาะข้อที่ 1 และ 2 คือปัญหาการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยกลุ่มขบวนการดังกล่าวได้อาศัยช่องว่างนี้ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย และส่วนใหญ่เมื่อมีการเข้ามาในประเทศไทยแล้ว มักจะหลบหนีเข้าไปทำงานในพื้นที่อื่นหรือจังหวัดอื่น ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างมากทำให้กลุ่มขบวนการที่ลักลอบขนแรงงานต่างด้าว มีเวลาที่จะวางแผนและดำเนินการรวบรวมกำลังพลให้ได้ตามจำนวนยอดที่ต้องการ ซึ่งจะเห็นได้จากผลการรายงานการจับกุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย และแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม 54 ศพเมื่อ 9 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา

ดังนั้นไทยจะขอให้มีการลดระยะเวลาของการพำนักในพื้นที่ชายแดนลง โดยเฉพาะผู้ถือบัตรผ่านแดนชั่วคราวจากเดิมอนุญาตให้ 1 สัปดาห์ ลดเหลือเพียง 1 วัน (เช้ามาเย็นกลับ) และจำกัดเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเท่านั้น หากมีความจำเป็นอยู่เกิน 1 วันให้ขออนุญาต ต.ม.เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ซึ่งทางคณะกรรมการชายแดนด้านจังหวัดระนองจะขอหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้องก่อนทั้งฝ่ายไทยและพม่าก่อนที่จะมีการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ประการที่สองที่มีการหารือกัน คือ การผลักดันให้จังหวัดเกาะสองเป็นพื้นที่ให้มีการส่งกลับจากฝ่ายไทยอย่างเป็น ทางการ เพราะปัจจุบันการผลักดันส่งกลับอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของระนอง-เกาะสอง ยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบของการผลักดันอย่างเป็นทางการไว้ ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาการผลักดันส่งกลับ เป็นการส่งกลับในลักษณะที่ทางฝ่ายไทยส่งกลับแต่เพียงฝ่ายเดียว กล่าวคือ ทางฝ่ายพม่ามิได้รับตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระบวนการในการส่งกลับปัจจุบัน ได้มีการใช้เรือส่งเข้าไปบริเวณเขตแดน ซึ่งเป็นน่านน้ำระหว่างประเทศเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาติดตามมา เนื่องจากแรงงานที่ถูกส่งกลับส่วนใหญ่จะหวนกลับเข้ามายังฝั่งไทยอีก ทางฝ่ายไทยขอเสนอว่าควรมีพื้นที่ในการรับตัวผู้ที่ถูกผลักดันส่งกลับซึ่งได้ ดำเนินคดีถึงที่สุด และให้เริ่มการปฏิบัติตั้งแต่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551

อีกมาตรการซึ่งเป็นควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว โดยทางฝ่ายไทยได้มีการกำหนดมาตรการให้เรือหางยาวโดยสารทุกลำจอดเทียบที่ท่า เรือสะพานปลาเพียงจุดเดียว ทั้งนี้เนื่องด้วยด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองได้มีการจัดระเบียบการ เข้า-ออก เพื่อให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งมายังฝ่ายพม่าเพื่อรับทราบก่อนและช่วยชี้แจงประชาชนของท่านให้ ปฏิบัติตาม ก่อนมีผลบังคับใช้ในโอกาสต่อไป กล่าวคือ เรือหางยาวโดยสารทุกลำที่มาจากฝั่งพม่า เมื่อผ่านจุดตรวจเกาะสะระนีย์แล้ว จะผ่านมายังจุดตรวจย่อยที่อยู่กลางน้ำของด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วจะต้องมาจอดเทียบบริเวณท่าเรือสะพานปลาเท่านั้น โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com