Monday, August 18, 2008

นิสัยคน จากตัวเลขวันเกิดโดย จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์

การทำนาย นิสัยจากตัวเลขเป็นตำราของฝรั่ง คิดขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทำนายนิส ัยของคนที่เกิดในวันที่ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มด้วยกัน วิธีการจัดกลุ่มก็

คือถ้าวันเกิดเป็นเลขหลักเด ียวอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยส่วนผู้ท ี่เกิดตั้งแต่วันที่
10-31 ก็ ต้องนำตัวเลขตัวหน้ากับตัวหล ังมาบวกกันให้เป็นเลขหลักเด ียวเช่น ถ้าเกิดวันที่ 25 ก็ต้องนำเลข 2 บวกกับเลข 5 จะได้เท่ากับ
7 เป็นต้น แล้วนำตัวเลขไปอ่านคำทำนายต ่อไปนี้

1. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1( ผู้ที่เกิดวันที่ 1, 10, 19, 28)
เป็นผู้ต้องการมีชีวิตแบบ ' หมายเลขหนึ่ง ' คือไม่อยากเป็นรองใครมีภาววิส ัยเป็นผู้นำไม่ชอบเป็นผู ้ตามคนเลข 1 นี้จะไม่ค่อยชอบทำงาน
ราชการชอบที่จะก่อร่างสร้างต ัวจากธุรกิจการงานของตนเองมากกว ่าและก็จะทุ่มเทให้กับงานเต็มที ่ด้านความ รัก จะเป็นคนรักเดียวใจ
เดียวเสมอต้นเสมอปลายมั่นคงในควา มรักมาก ผู้ที่จะเป็น คนรู้ใจของ 1 ได้เหมาะสมที่สุด คือ ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4 จะเป็นทั้งเพื่อน
กายและเพื่อนใจคู่คิดคู่เคียง ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันได้ตลอดรอดฝ ั่งส่วนบริวารที่จะเข้ากันได้กับ 1 ก็คือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2

2. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 2 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 2, 11, 20, 29)
คนเลข 2 เป็นผู้ที่เหมาะแก่การเป็นยอดข ุนพลคู่ใจของแม่ทัพเนื่องจากว ่าบุคคลหมายเลข 2 นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถเป ็นเยี่ยมในการจัดการ
อย่างมีระบบมีความอดทนและเป ็นคนละเอียดถี่ถ้วน มักจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหล ังความสำเร็จต่างๆ ด้านความรักถ้าคน เลข 2 รักใครมักจะไม่
แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งอาจมีเพ ียงแววตาเท่านั้นที่พอจะบ ่งบอกให้รู้ คนเลข 2 จะสามารถจดจำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนรักได้อย่าง
น่าอัศจรรย์และเมื่อรักใครแล้วก ็มักจะอยากให้คนรักมีระเบียบเช ่นเดียวกับตน
และ บุคคลที่จะเข้าคู่กับคนเลข 2 ได้ดีคือบุคคลผู้ที่มีเลขประจำต ัวเป็น 7 คนเลข 2 จะสร้างความมั่นคงและสมบูรณ์พ ูนสุขให้กับครอบครัว
อย่างยากที่จะมีใครเทียบได ้จนบางครั้งอาจจะถึงรุ่นหลานเหลน

3. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 3( ผู้ที่เกิดวันที่ 3, 12, 21, 30)
คนเลข 3 เป็นผู้ตั้งเป้าหมายของชีวิตไว ้สูงในขณะเดียวกันก็ชอบให้วิถีช ีวิตเป็นไปตามทำนองคลองธรรมเป ็นผู้ใฝ่หาความรู้ และยึดมั่นในหลัก
การ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล ้อมได้ดีเป็นผู ้ที่เข้ากับคนได้ง่าย ด้านความรัก คนเลข 3 จะทำตามกรอบธรรมเนียมประเพณีและ
กติกาของสังคมจะ ไม่มีการแหกกฎหรือทำอะไรแผลงๆ ดำเนินการไปตามขั้นตอนตั้งแต่เร ิ่มจีบจนถึงการแต่งงาน และเมื่อแต่งงานปัญหา
เรื่องญาติพี่น้องของคนรักม ักจะน้อยหรือไม่มีเลยทั้งนี้ก ็เนื่องมาจากคุณสมบัติประจำต ัวของคนเลข 3 ที่เข้ากับคนได้ง่ายนั่นเอง คู่ของคนเลข
3 ที่จะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษคือผ ู้ที่มีหมายเลขประจำตัว 6 และ 9

4. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 4( ผู้ที่ เกิดวันที่ 4, 13, 22, 31)
คนเลข 4 เป็นผู้ที่มีสามัญสำนึกในเรื ่องต่างๆ เป็นเยี่ยมตัดสินใจเรื่องใดม ักจะไม่พลาดไม่ว่าจะเป็นเรื ่องงานหรือคนประกอบกับเป็นผู้ที ่รู้เหตุ
รู้ผล รู้จักคุณค่าของเงินทำให ้สามารถตั้งหลักปักฐานได้รวดเร ็วยิ่งกว่าผู้ใดเป็นผู้ที่บ ุคคลอื่นมักจะให้ความเชื่อถือ ยิ่งร่วมงานกับผู้ที่มีเลข
ประจำตัวเป็น 1 ยิ่งส่งเสริมกันและกัน
ด้านความรัก ถึงแม้คนเลข 4 จะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่มักจะม ีคนมาแอบชอบหรือหลงรักทั้งนี้ก ็เป็นเพราะว่าคนเลข 4 นอกจากจะเป็นผู้ที่มีฐานะดี
แล้วยังมีปฏิภาณในการเดาใจผู้อื ่นได้แม่นยำการทำให้ผู้ที่ติดต ่อด้วยมีความนิยมและพอใจผู้ที ่เป็นคู่รักจึงต้องทำใจให้หน ักแน่นหน่อยคู่ที่เหมาะคือ
ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8

5. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 5 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 5, 14, 23)
คนเลข 5 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธรรมชาต ิของคนเป็นอย่างดีเป็นพื้นฐานส ่งเสริมให้มีความสามารถเป็นพ ิเศษทางด้านจิตวิทยาหรือการ
บริหารงานบุคคลซึ่งจะนำไปใช ้ประโยชน์ต่ออาชีพการงานที่ต ้องแนะแนวหรือให้คำปรึกษา เป็นผู้ที่เชื่อมั่นในตัวเองส ูงมากจนบางครั้งแทบจะ
ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื ่นเลยเรื่องดวงยิ่งไม่สนใจ คนเลข 5 จะซ่อนอารมณ์ไว้ไม่แสดงออกจนกว ่าจะถึงเวลาที่เขาหรือเธอตกลงปลง ใจ
แน่นอนแล้วแต่ ไม่ได้หมายความว่าไม่รักเพียงแต ่เก็บไฟรักไว้และปลดปล่อยออกมาเม ื่อถึงเวลาเท่านั้น คนเลข 5 จะเป็นกลางกับทุกกลุ่ม
เลข ไม่เป็นพิเศษกับเลขประจำตัวใด แต่กลับไปผูกพันกับเวลาแทนโดยที ่มักจะเกิดเหตุการณ์สำคัญในวันท ี่หรือเวลาที่เป็นเลข 10

6. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 6( ผู้ที่เกิดวันที่ 6, 15, 24)
คนเลข 6 เป็นคนง่ายๆ ไม่ค่อยมีพิธีรีตองเป็นผู้ที่ม ีอารมณ์ดีอยู่เสมอ ไม่ชอบฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎเกณฑ ์เป็นคนพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ จึงไม่ค่อย
จะทะเยอทะยานไขว่คว้าหาตำแหน่ง ดูผ่านๆคนทั่ว ไปจะเห็นว่าคนเลข 6 ไม่มีความก้าวหน้ าแต่ในความจริงแล้ว ถ้าคนเลข 6 ได้ทำงาน
ที่ตนชอบก็จะทุ่มเทและสามารถรุ ่งเรืองได้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพ ิเศษที่หาผู้เปรียบได้ยากแต่ไม ่ใช่ในฐานะนักบริหารแสวงหาความส ุขความพอ
ใจมากกว่าจะคำนึงถึงเงินจึงม ักใช้จ่ายเงินอย่างง่ายๆ ไม่ค่อยเก็บสะสมด้านความรัก คู่ของคน เลข 6 ไม่สามารถจะเก็บเขาหรือเธอไว้
เป็นของท่านเพียงคนเดียวเพราะคนเ ลข 6 เป็นผู้ที่ชอบสังคมวิธีที่ดีที ่สุดคือท่านควรไปกับคู่ของท่านด ้วยเพื่อนหรือบริวารของคนเลข 6 คือผู้ที่
มีเลขประจำตัวเป็น 3 กับ 9 และถ้าสังเกตดูจะพบว่าสิ่งที ่คนเลข 6 ได้ครอบครองมักจะมีเลขสามตัวนี ้เกี่ยวข้อง คือ 3, 6 และ 9

7. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 7( ผู้ที่เกิดวันที่ 7, 16, 25)
คนเลข 7 แม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอารมณ ์แปรปรวนไม่ค่อยแน่นอน บางครั้งเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแต ่บางครั้งอ่อนไหว แต่ก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อ ื่น
ง่ายและชอบคนที่จริงใจตอบ ชอบแสวงหาประสบการณ์ ความเร้าใจ จึงมักจะพาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องก ับกามารมณ์ การพนัน และสิ่งเสพติด
อย่างเลี่ยงไม่พ้น แต่ก็จะเป็นคนทันคน ยากที่จะถูกใครหลอก มีแต่จะหลอกคนอื่นเขา ด้านความรัก รูปลักษณะภายนอกของคนเลข 7 มักจะ
เป็นที่ สะดุดตา มีเสน่ห์ และโดยที่คนเลข 7 เห็นว่าเรื่องความรักและกามารมณ ์เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าคิดจะรักกับคนเลขนี้ ต้องทำใจกับ
เรื่องดังกล่าวตามตำรากล่าวไว้ว ่า คนเลข 7 มักจะแพ้ทางคนที่มีเลขประจำต ัวเป็นเลข 2 คู่ที่เป็นคนเลข 2 จึงพอจะอยู่ ร่วมกันได้อย่าง
เป็นสุข

8. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 8( ผู้ที่เกิดวันที่ 8, 17, 26)
คนเลข 8 เป็นผู้ที่ มีไหวพริบสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง มีวาทศิลป์เป็นเลิศสามารถเจรจา โน้มน้าวจูงใจคนได้ดี แต่มักมี
อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ตั้งเป้า หมายชีวิตไว้สูงและชอบเสี่ยง กล้าได้กล้าเสีย ทำให้วิถีชีวิตของคนเลขนี้ค่อน ข้างผาด
โผน อาจขึ้นสูงสุดและตกลงมาต่ำสุดได ้บ่อยๆ แต่คนเลข 8 เป็นผู้ที่มีความ ทรหดอดทน พยายามต่อสู้กับอุปสรรคให้ถึงที ่สุด ซึ่งส่วนมากมักจะ
ชนะเสีย ด้วย ด้านความรัก คนที่คิดจะมาเป็นคู่ของคนเลข 8 ถ้าต้องการให้คนเลข 8 สนใจ จะต้องเป็นผู้ที่มีความเด่นเป ็นพิเศษ ไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง เพราะคนเลข 8 ชอบอะไรที่สูงกว่ามาตรฐานและสามา รถสนับสนุนเป้าหมาย ของเขาได้ นอกจากนี้ยังต้องแสดงให้คนเลข 8
เห็นว่าท่านเข้าใจธรรมชาติของเขา ยอมรับและได้เตรียมตัวเตรียมใจ รับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ถ้าทำได้ดังที่กล่าวมาจะสร้าง
ความประทับใจให้แก่ คนเลข 8 ได้มาก คนเลข 8 มักจะสมพงศ์กับผู้ที่มีเลขประจำต ัวเป็น 1 และ 4

9. ผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 9 ( ผู้ที่เกิดวันที่ 9, 18, 27)
คนเลข 9 เป็นคนรักธรรมชาติชอบสันโดษ เอางานเอา การ ค่อนข้างสุภาพและขี้อาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยากให้ผู้อ ื่นมาพึ่งพิงจึงมักเห็นคน
เลขนี้เป็นครูหรือนักบวช หรืองานสนับสนุนที่ไม่ต้องมีปฏ ิสัมพันธ์กับใครด้านความรัก คนเลข 9 ต้องการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองจะไ ม่ชอบคนที่
เอะอะเอ็ด ตะโร หรือแข็งกระด้าง ชอบคนที่นุ่มนวล อ่อนโยน และเป็นช้างเท้าหลัง(หรืออย่างน ้อยก็ต้องแสดงว่าเป็น) และเป็นคนโร
แมนติก ร้อนแรงเมื่อถึงเวลา จนอาจทำให้ท่านประหลาดใจ เพื่อนหรือบริวารที่เข้ากันได้ด ีคือผู้ที่มีเลขประจำตัวเป็น 1

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com