Wednesday, November 28, 2007

နယ္စပ္စီးပြား ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းျမိဳ႕ေတာ္

အေနာက္ဘက္ဒက္ဒမန္ပင္လယ္ (ကပၸလီပင္လယ္) ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူထားေသာ ကမ္းရိုးတန္း တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ယေန႔မ်က္ေမွာက္စီးပြားေရးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ထည္လ်က္ေတြ႕ရသည္။ ေျမာက္ဘက္မွနိမ့္ဆင္းလာေသာ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္းမ်ားမွာ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ပင္လယ္ အတြင္းကြ်န္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလ်က္ရွိေနၾကသည္။

ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ကြ်န္း ေပါင္း ၈ဝဝေက်ာ္ (၈ဝ၄ကြ်န္း) တို႔ ၏ဝန္းရံမႈျဖင့္ခံ့ထည္ေနၿပီးၿမိတ္ကြ်န္း စုတစ္ေလွ်ာက္ေလွကေလးမ်ား ေပၚ တြင္အိမ္ေဆာက္ ေနထိုင္ၾကေသာဆလံုလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေဒသ၏အမွတ္အသားတစ္ခုပင္။ အေရွ႕ဘက္ ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဒီေဒသ၏အဓိကကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္၍တစ္ခုတည္း ေသာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္မွာ ေရလုပ္ငန္းေပၚတြင္ အဓိကမွီခိုေနလ်က္ရွိၿပီး ေရသယံဇာတမ်ားေပါၾကြယ္လွေသာ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသျဖစ္ရာ ေရလုပ္ငန္းေၾကာင့္ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲခ်မ္းသာခဲ့ေသာ ကြ်န္းသားမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ကြ်န္းမ်ား ေပၚတြင္ရာသီအလိုက္ ဖမ္းဆီးလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ေရလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအစံုအလင္ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးလုပ္ငန္းျပတ္လပ္သည္ဟူ၍မရွိၾက။ ေဟလံု၊ ေရနက္ျမံဳး၊ ပဂဲ၊ ကင္းမြန္ မီးထြန္းေလွ၊ က်ားပါးစပ္၊ ပိုင္ေလွ၊ ေက်ာက္ငို၊ ပုစြန္ပိုက္၊ ျမားစႀကၤာ စသျဖင့္ ေဒသအလိုက္သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ ရာသီမျပတ္လည္ပတ္ေနၾကသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွာလည္း အရွိန္အဟုန္ျမင့္လွသည္။ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးတြင္ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ တင္ပို႔မႈအျမင့္ဆံုးေဒသျဖစ္သည္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈစခန္း (ၿမိတ္)ကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုကာ လအေတာအတြင္းမွာတိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ အေကာင္းဆံုးကာလျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ မွတစ္ဆင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား အဓိကတင္ပို႔ခဲ့ရကာေရလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေပၚထြက္ ခဲ့ၿပီးလူငယ္ပညာတတ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာပြင့္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားအလုပ္အကိုင္ အမ်ားအျပားရရွိခဲ့သလို ေရလုပ္ငန္းကိုမွီ၍ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ရခဲ့ၾကသူမ်ား လည္းထုနဲ႔ေဒး။
.
Ref : Myanmar Times

၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္လြန္တြင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာငါးေလလံေဈး (MIFAM)ကို ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကလာေရာက္ဖြင့္လွစ္ရသည္ အထိေရလုပ္ငန္းအရွိန္အဟုန္ေကာင္းခဲ့သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းမွာေရလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္မဟုတ္။ ေရလုပ္ငန္းအျပင္ ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ငွက္သိုက္၊ မီးေသြး၊ ေရာ္ဘာ၊ ဆီအုန္း၊ တြင္းထြက္၊ သစ္ စသည္ျဖင့္ႏိုင္ငံ ေတာ္အ တြက္ဝင္ေငြေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ပုလဲ ကြ်န္းႏွင့္ေရကြ်န္းမွာ ပုလဲထုတ္လုပ္ရာတြင္အဓိကကြ်န္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရေအးငွက္သိုကကြ်န္း၊ မလိငွက္ သိုကကြ်န္း၊ သဘာဝငွက္အိမ္မ်ားမွအဖိုးတန္ငွက္အန္ဖတ္မ်ား ရရွိလ်က္ရွိသည္။ တန္ဖိုးႀကီးမား ေသာ ငွက္သိုက္မ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေနလူတန္းစားမ်ားသည္ပင္ငွက္ေခၚစက္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ တပ္ဆင္ကာ ဇီဝဇိုးငွက္ကေလးမ်ားကိုျမႃဆြယ္လာခဲ့ရာ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၌အတြင္က်ယ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ား၌ေရႊျဖႃဟု တင္စားေခၚေဝၚရေသာေရာ္ဘာမ်ားလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ႏိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ဆီအုန္းစိုက္ခင္းဧက ၁၆၄၃၇၅ အထိရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ငါးႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသည့္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ရည္မွန္းခ်က္ဧကငါးသိန္းကို ေက်ာ္လြန္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း စားသံုးမႈ ဖူလံုရန္အတြက္မွာ ဧက ၃ဝဝဝဝဝ လိုအပ္မည္ျဖစ္ရာ ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းအေနႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္၏ စား သံုးဆီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ဆီအိုးႀကီးျဖစ္လာေပေတာ့မည္။ ကမ္း လြန္ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားလည္းထြက္ရွိေနေပသည္။ နယ္စပ္ပို႔ကုန္မ်ားအေနႏွင့္ ေရထြက္ ပစၥည္းသီးသန္႔ႏွင့္ပင္တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃ဝအထက္မွာ ရွိေနေပသည္။
၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ဘ႑ာႏွစ္၌ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ(ေရထြက္ပစၥည္း) ပမာဏတန္ဖိုးမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၄ဒသမ ၁၆၁သန္းရွိၿပီး ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း၌ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ (ေရထြက္ပစၥည္း) ပမာဏတန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၈ဒသမ ၂၃ဝ သန္း ရွိလာရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာေလးသန္းေက်ာ္တိုးႏႈန္းရွိေနေပသည္။ ပင္လယ္ျပင္အတြင္း၌ လုပ္ ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားအတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေလာင္ စာဆီေဈးႏႈန္းႏွင့္ Invoice အမ်ိဳးအစားမွာပါတဲ့ငါးရွားပါးလာႏိုင္ေသာ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕မၾကံဳေတြ႕ ႏိုင္ရန္မွာအေရးႀကီးေပသည္။ ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး မႈမွာပင္လယ္ျပင္ႀကီးေပၚ ၌မွီတည္ေနရာေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာအေရးပါလွသည္။ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္အက်ိဳးေပး၍ သူေဌးဘြဲ႕ခံယူ သြားသူမ်ားရွိသလို အက်ိဳးမေပး၍လူမြဲျဖစ္သြားရသူမ်ားလည္းတစ္ပံုတစ္ပင္ရွိသည္။ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ ၿဖိဳးမွ ၎ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာကုန္းေပၚရွိလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အလိုက္သင့္ေခ်ာေမြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။ ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္အားေကာင္းလာမႈႏွင့္အတူ ေက်းရြာေန လူထုမ်ားၿမိဳ႕ေပၚသို႔ တျဖည္းျဖည္းအေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရမွာ ၈၈၆ဝဝ ရွိရာမွ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁.၃၅ သန္း (၁ စတုရန္းမိုင္လွ်င္ ၇၆ေယာက္ႏႈန္း)အထိ တိုး တက္လာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕သစ္၊ အင္းေလးၿမိဳင္စေသာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ေနထိုင္အေျခခ် သူမ်ားေပါမ်ား ခဲ့ၿပီးေဈးကြက္က်ယ္ျပန္႔ထြက္လာသည္။ အင္းေလးၿမိဳင္ ေဒသမွာရႊံ႕ျပင္ႀကီးအျဖစ္မွ စက္ရံုႀကီးမ်ား၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ စီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုျဖစ္သြားသည္။ ပေထာ္၊ ပထက္၊ ေတာင္ႀကီးႏွစ္ခုတြင္ စက္ရံုအေအးခန္းမ်ား၊ ေလွေထာင့္ (ေလွက်င္း) မ်ားျဖင့္စည္ကားခဲ့သည္။
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ လူေနတိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ားမိုးေပၚ သို႔ အလုအယက္ ထိုးထြက္လာပံုမွာ ကမ္းရိုးတန္းတိုင္း၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသာဓကတစ္ခုပင္။ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာက႑မ်ားမွာအားေကာင္းလာခဲ့သည္။ စီးပြားေရးေလာကမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိမွ တိုးတက္ သည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တစ္ကိုယ္တည္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈကင္းမဲ့စြာလုပ္ကိုင္ေနပါက တိုးတက္မႈကို မတိုင္း တာႏိုင္သလိုတိုးတက္မႈလမ္းစမွာလည္း ေပ်ာက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေခတ္တစ္ခါဆန္းသစ္ေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ေပၚပင္လုပ္ငန္းကေလးမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၇ဝ ေက်ာ္တစ္ဝိုက္ပီ နန္ေလွေခတ္ေကာင္းခဲ့ခ်ိန္ ကြ်န္းတခ်ိဳ႕၊ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ေကာင္းစားခဲ့သည္။ အခုခ်ိန္တြင္ေတာ့ ထိုရြာ မ်ားမွာ အရင္တစ္ခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္ကြာျခားခဲ့ေနၿပီ။ `ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ဓေလ့စရိုက္တစ္ခုကေတာ့ၾကည့္ တတ္တဲ့အက်င့္ရွိတယ္၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္သြားရင္ ဒီလူလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းကို အ ၿပိဳင္အဆိုင္လိုက္လုပ္တတ္ၾကတယ္´ လို႔ဘဏ္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကသံုးသပ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ထိုကဲ့ သို႔ပင္ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ ေပၚပင္လုပ္ငန္းစုကေလးမ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးတခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလုပ္စ၌ ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ရသြားၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကာေဈးကြက္ပ်က္၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ေသာလုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိသည္။ ေရခဲထုပ္ပို႔တယ္၊ စက္ဘီးငွားတယ္၊ ကာရာအိုေကဆိုင္ဖြင့္တယ္ လူအ ေတာ္မ်ားမ်ားလိုက္လုပ္ခဲ့သည္။ ၎လုပ္ငန္းမွာလည္းအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကာ ေဈးကြက္ပ်က္၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထဲကတခ်ိဳ႕ပင္။ ၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ပိုင္းမွာတည္းခိုခန္း၊ ဟို တယ္၊ ေရသန္႔၊ Digital Photo ဆိုင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဳတာမိတၲဴဆိုင္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္။ ဂ်ာနယ္ ဆိုင္မ်ားအစီအရီထြက္လာသည္။ တိုးတက္၍ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိေသာလုပ္ငန္းစုေလးမ်ားပင္ လုပ္ငန္းခိုင္မာ မႈရွိ၍ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ၾကသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ ဆိုင္ကယ္တက္ကစီလုပ္ငန္းမွာလည္း ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ခိုင္မာေသာလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ အျမစ္တြယ္လာခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္တက္ကစီလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာအလုပ္လက္မဲ့ ျပႍနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑မ်ားတြင္လည္း ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းအားလံုးသြားလာႏိုင္သည္။ ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွစတင္ခဲ့ေသာ အျမန္ ေရယာဥ္ပို႔ေဆာင္ေရးမွာ အေရးပါဆံုးအခန္းက႑မွပါဝင္ေနသည္။ ထိုစဥ္ကအျမန္ေရယာဥ္ တစ္စင္း တည္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာပို႔ေဆာင္ေရးမွာ အထူးေအာင္ျမင္မႈရွိၿပီး ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္မူလိုင္းသံုးလိုင္း အျမန္ေရယာဥ္ ၁ဝစင္းအထိရွိလာသည္။ ေဒသတြင္း၌ေန႕ခ်င္းေရာက္သြားႏိုင္ေသာ အျမန္ေရယာဥ္ မ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားအတြက္အဓိကအားထားရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿမိတ္-ရန္ကုန္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၊ မွန္လံုကားမ်ားေန႔စဥ္အဝင္အထြက္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၌ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္း ခရီးသည္ပို႕ ေဆာင္ေရးကားလိုင္းမ်ားေပၚထြက္လာခ့ဲၿပီး ၾကယ္ငါးပြင့္သေဘၤာမ်ား၊ ကုန္ေလွမ်ားလည္း အဝင္အ ထြက္မျပတ္ေပ။ ခရီးသည္ပို႕ေဆာင္ေရးမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၌ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ က်ယ္လာ ေသာ္လည္း ခရီးသြားဆြဲေဆာင္ႏိုင္မႈအေျခခံပိုင္းမ်ား အားနည္းလ်က္ရွိေနသည္။ စီးပြားေရးအရ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ ကမ္းရိုးတန္းတိုင္းမွာျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီး သြားမ်ားအဝင္ထြက္မ်ားေသာ္လည္း အပန္းေျဖစရာေနရာမ်ားမွာအလြန္ရွားပါးေနေသးသည္။ ကမ္းရိုး တန္းတိုင္း၏ၿမိဳ႕ေတာ္ဟူေသာ အဂၤါရပ္ႏွင့္ညီမွ်ေစရန္အမ်ားျပည္သူအပန္းေျဖရန္ အဆင့္မီပန္းျခံမ်ား၊ အထင္ကရေနရာမ်ား၊ စြန္႔စားခရီးသြားေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ က႗န္းေပါင္း ၈ဝဝေက်ာ္မွာ ဆြဲ ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာမရွိမျဖစ္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားလွေသာ ကမ္းရိုးတန္း၊ လွပေသာက႗န္းပေဒသာႀကီးမ်ား၊ ေရေပၚေနဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့၊ ေရသယံဇာတေပါၾကြယ္မႈမ်ားက ျပည္ပအရင္းအႏွီးမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားကို လက္ယပ္ေခၚ ေနသေယာင္၊ ရာသီေပၚေရလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အခ်ိန္အခါအကိုက္လုပ္ႏိုင္၊ အသံုးခ်ႏိုင္ ပါကလက္ ဖ်ားတြင္ေရႊသီးေနဦးမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းမ်ားမွာ ဆိုက္ေရာက္လာဦးမည္မွာမလြဲအသံုးခ် ႏိုင္မႈ သာအေရးႀကီးဆံုးပင္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com