Tuesday, June 26, 2007

ျဖစ္ခဵင္လြန္းသူ

by Aung Kyaw Myo

၂၀၀၅ ခု ေမလထုတ္ သီဟရတနာ အုပ္ ၁၀၀ ဴပည့္ အထူးထုတ္ '၂၀ ရာစု ဴမန္မာ ဝတၪႂတုိ ၁၀၀၊ စာေရးဆရာ ၁၀၀' စာအုပ္မႀ ေဖဴမင္ရဲႚ "ဴဖစ္ခဵင္လၾန္းသူ" ကုိ ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္ေပၝင္း ႎႀစ္ဆယ္ေကဵာ္ ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္ စေတၾႚ ဳကေတာ့ က႗န္ေတာ္က အသက္ ဆယ့္ေဴခာက္ႎႀစ္၊ ဆယ္တန္း စာေမးပၾဲ ႓ပီးလိုႚ ေကဵာင္းပိတ္ ထားတုန္း။ သူက အသက္ ႎႀစ္ဆယ္ သာသာခန္ႚ ရႀိမည္။ လူက ကဵားကဵားလဵားလဵား၊ ထၾားထၾားကဵႂိင္းကဵႂိင္း မဟုတ္ပၝ။ ႟ိႁး မေကာင္းပၝ။ မိန္းမေတၾ ကဵေလာက္သည့္ ႟ုပ္မဵႂိးလည္း မဟုတ္ပၝ။ အရပ္ ခပ္ပဵပ္ပဵပ္၊ ကတံုး ဆံေတာက္ႎႀင့္ သူလို ငၝလိုထက္ နည္းနည္း ညံ့ေသာ႟ုပ္ ဴဖစ္သည္။ အလၾယ္တကူ အားဴဖင့္ ေဴပာလ႖င္ေတာ့ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား႟ုပ္ ေပၝက္သည္ဟု က႗န္ေတာ္ ဆိုခဵင္သည္။ စင္စစ္ မႀာလည္း သူက ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား ပၝပဲ။ အသက္ ႎႀစ္ဆယ္ေလာက္ ဆိုေတာ့ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား ႟ိုး႟ိုး မဟုတ္။ ေခၝင္းေဆာင္ အဆင့္ ေရာက္ေန႓ပီ။

ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား ဆိုဴငား သူလို ငၝလို အႎုညာတ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား မဟုတ္၊ စာေပ ဗဟုသုတ လိုက္စားေသာ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား ဴဖစ္သည္။ ညေနတိုင္း ဴပန္ဳကားေရး ဌာန စာဖတ္ခန္းသိုႚ သၾားကာ သတင္းစာ ဖတ္ေလ့ ရႀိသည္။ က႗န္ေတာ္ ကလည္း သူတိုႚ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းနားက ရပ္ကၾက္မႀာ ေနသူ။ ညေနတိုင္းလည္း သတင္းစာ သၾားဖတ္သူ ဆိုေတာ့ ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ ရင္းႎႀီး မိဳကဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ က႗န္ေတာ္ သတင္းစာ ဖတ္ဳကသည္ ဆိုေသာ္လည္း သတင္းစာ ထဲက အေဳကာင္းေတၾ မေဆၾးေႎၾး ဴဖစ္ဳကပၝ။ တခု ဴဖစ္ႎိုင္သည္။ အဲဒီတုန္းက က႗န္ေတာ္က ဴပန္ဳကားေရးမႀာ ဴမန္မာ သတင္းစာေတၾထက္ ေနးရႀင္းတိုႚ၊ ဂၝဒီယန္ တိုႚကိုသာ ေကာလင္း အဘိဓာန္ ကေလး အားကိုးနဲႚ ႒ကိႂးစား ပမ္းစား ဖတ္ေနသည့္ အခဵိန္ ဆိုေတာ့ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းက လာ႓ပီး ဴမန္မာ သတင္းစာ ဖတ္သည့္ ကိုလႀထၾန္းနဲႚ ကိုယ္နဲႚ အတန္း မတူလိုႚ သေဘာ ထားတာလည္း ဴဖစ္ႎိုင္သည္။

သိုႚေသာ္ ဘာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ ခင္ခင္မင္မင္ ရႀိခဲ့ပၝသည္။ သူႚ အေဳကာင္းေတၾ က႗န္ေတာ္ စိတ္ဝင္ စားသည္။ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းမႀာ ေကဵာင္းသား႒ကီး အေနႎႀင့္ သူယူရသည့္ တာဝန္မဵား၊ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ အာဏာမဵား အေဳကာင္း ဗဟုသုတ ရသည္။ ေကဵာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္႒ကီး အပၝအဝင္ ဦးပဥၤင္းမဵား၊ ကိုရင္မဵားႎႀင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ေကဵာင္းသားေလးမဵားႎႀင့္ ဆက္ဆံေရး ကိစၤမဵား အေဳကာင္း ေဴပာဴပသည္။

ေကဵာင္းမႀာ သူက အဆင္ ေဴပသည္။ အားလံုးႎႀင့္ တည့္ေအာင္ ေပၝင္းတတ္သည္။ တခုပဲ ရႀိသည္။ ကိုရင္႒ကီး ဦးေသာဘိတ တေယာက္ေတာ့ သူႎႀင့္ မဵက္ႎႀာေဳကာ သိပ္မတည့္။ ကိုရင္႒ကီးက သက္ေတာ္ ေဴခာက္ဆယ္ေကဵာ္၊ ဝၝေတာ္ ေလးဆယ္ ေကဵာ္ခန္ႚ ရႀိသည္။ ယင္း မတိုင္မီက ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား လုပ္သက္လည္း မနည္း ရႀိသည္။ သိုႚေသာ္ ဉာဏ္ ထိုင္းလၾန္းသည္။ ယေနႚ အထိ ေရစက္ခဵ တပုဒ္ ဆံုးေအာင္ မရခဵင္။ ကိုရင္႒ကီး ဘဝ မႀာပဲ အ႟ိုး ထုတ္မည့္သူ ဴဖစ္သည္။

ကိုရင္႒ကီးႎႀင့္ မတည့္ ရသည့္ အေဳကာင္းကို ကိုလႀထၾန္းက ေဴပာဴပသည္။

"ငၝက ေကဵာင္းမႀာ ညဘက္ ဘုရား ရႀိခိုး႓ပီးတဲ့ အခၝတိုင္း သိဒၭတၪ မင္းသား ဆုကို ေတာင္းေလ့ ရႀိတယ္၊ တိုႚဘုန္း႒ကီး ေဟာတဲ့ အထဲမႀာ ပၝတယ္၊ သိဒၭတၪ မင္းသားဟာ ႎုစဥ္က ယေသာ္ဓရာေဒဝီ အဴပင္ ရမၳ သုဘ သုရမၳ ဆိုတဲ့ နန္းမ သံုးေဆာင္မႀာ ေမာင္းမမိႍံ မဵားစၾာနဲႚ ခံစား ရတယ္၊ ေနာက္ေတာ့မႀ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းတည္း ဟူေသာ နိမိတ္႒ကီး ေလးပၝးကို ဴမင္လိုႚ သံေဝဂ ရ႓ပီး ေတာထၾက္တဲ့ အခၝမႀာ ဘုရား ဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ဆံုး နိဗၱာန္ကို ေရာက္ခဲ့တယ္၊ တိုႚ ဗုဒၭဘာသာ ဆိုတာ နိဗၱာန္ကို ရည္မႀန္း ရမယ္ မဟုတ္လား၊ ဒၝေပမဲ့ ပၝရမီ ႎုစဥ္ အခၝမႀာ နိဗၱာန္ကို ဘယ္တခၝတည္း တန္းေရာက္ ႎိုင္မလဲ၊ ဘဝ အဆက္ဆက္ ပၝရမီ ဴဖည့္ရ ဦးမယ္၊ ဘုရား အေလာင္း သိဒၭတၪ မင္းသား ပၝရမီ ဴဖည့္ခဲ့ရတဲ့ ဘဝ အစဥ္အဆက္ကို ဳကည့္ရင္ ေတ - ဇ - သု - ေန - မ - ဘူ - စံ - နာ - ဝိ- ေဝ ဇာတ္ေတာ္႒ကီး ဆယ္ပၝးနဲႚ ငၝးရာ့ငၝးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္ေတၾ ထဲမႀာ ပၝတယ္၊ လူဴဖစ္ရင္ လူမင္း၊ တိရစာၥန္ ဴဖစ္ေတာင္ တိရစာၥန္မင္း သၾားဴဖစ္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ အားကဵစရာ ေကာင္းတဲ့ ဘဝလဲ၊ ဒၝေဳကာင့္ ငၝက ဘုရား ရႀိခိုးတိုင္း ရမၳ သုဘ သုရမၳ နန္းမ သံုးေဆာင္၌ ရံေ႟ၾေတာ္ အေပၝင္း ႓ခံရံလဵက္ သိဒၭတၪ မင္းသား အဴဖစ္ကို ရလိုပၝ၏ အရႀင္ ဘုရားလိုႚ အ႓မဲဆုေတာင္းတယ္၊ ပု ရိ သ ေယာကဵ္ား ဆိုတာ ဘုရားဆုကို ပန္ႎိုင္တာပဲ မဟုတ္လား။"

"ဒၝေပၝ့ ဒၝေပၝ့။"

"အဲဒၝကို ကုိရင္႒ကီးက မေကဵနပ္ဘူး၊ သူႚထက္ ေကဵာတယ္လိုႚ ထင္တယ္၊ သူက နတ္ဴပည္ ေရာက္ခဵင္တယ္၊ ထံုးစံ အတိုင္း နိဗၱာန္ ေရာက္ခဵင္ တာေတာ့ ရႀိတာေပၝ။ ဒၝေပမဲ့ နိဗၱာန္ မႀာက ဘာမႀ မရႀိဘူး ဆိုေတာ့ ဆုသာ ေတာင္းရေပမဲ့ ခဵက္ခဵင္းေတာ့လည္း မေရာက္ခဵင္ ေသးဘူး၊ နတ္ဴပည္ ကဵေတာ့ နတ္စည္းစိမ္ ရႀိတယ္၊ ႓ပီးေတာ့ နတ္တသက္ ဆိုတာလည္း လၾယ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ လူႚဴပည္မႀာ တသက္၊ နတ္ဴပည္မႀာ တရက္တဲ့၊ နတ္ထဲမႀာမႀ သိဳကားမင္းက တဖက္ နတ္သမီး ငၝးရာနဲႚ ဘယ္ေလာက္ ဇိမ္ကဵ သလဲ၊ ကိုရင္႒ကီးက အဲဒၝ အားကဵ႓ပီး သူ ဘုရား ရႀိခိုးတဲ့ အခၝ သိဳကားမင္း စည္းစိမ္ကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ခံစား႓ပီးမႀ နိဗၱာန္ မဂ္ဖိုသိုႚ ေရာက္ရ ပၝလို၏ အရႀင္ ဘုရားလိုႚ ဆုေတာင္းေလ့ ရႀိတယ္။ ငၝလည္း ငၝ႒ကိႂက္တာ ဆုေတာင္းတယ္၊ သူလည္း သူ႒ကိႂက္တာ ဆုေတာင္းတယ္၊ ဒၝ ဘာဴဖစ္သလဲ၊ အဲဒၝကို ဘုရားက သိဳကားရဲႚ အထက္က ဆို႓ပီး ေကဵာင္းသားေလးေတၾက ေဴမၟာက္ေပးေတာ့ သူက စိတ္ဆိုး႓ပီး ငၝနဲႚ စကား မေဴပာဘူး၊ ငၝလုပ္သမ႖ သူက ကိုးလိုးကန္ႚလန္ႚ လုပ္ခဵင္တယ္၊ ဆရာေတာ္႒ကီး ကိုလည္း ဟိုဟာတိုင္ ဒီဟာတိုင္၊ ဒၝေပမဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီး ေဝယဵာဝစၤေတၾ အားလံုး ငၝက စိတ္တိုင္းကဵ ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပး ထားေတာ့ ဆရာေတာ္႒ကီးနဲႚ ငၝနဲႚက ေဴပလည္ ေနတယ္၊ မဟုတ္ရင္ ငၝ ေကဵာင္းမႀာ ေနလိုႚေတာင္ ရမႀာ မဟုတ္ဘူး။"

* * * * * * * *
က႗န္ေတာ္ ဆယ္တန္း စာေမးပၾဲ ေအာင္႓ပီး ေဆးတကၠသိုလ္ ေရာက္သည္။ ေကဵာင္းပိတ္၍ အိမ္ဴပန္ေသာ အခၝ ကိုလႀထၾန္းကို မေတၾႚ။ အေပၝင္းအသင္းမဵား ေမးဳကည့္ ေတာ့လည္း ေအး ဟုတ္တယ္၊ မေတၾႚတာ အေတာ္ ဳကာ႓ပီဟု ေဴဖဳကသည္။ ေနာက္တႎႀစ္ ေကဵာင္းပိတ္ခဵိန္ ၌ကား ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ ဴပန္လည္ ေတၾႚရႀိ ရေပသည္။ အရင္ကလို ပံုစံမဵႂိး မဟုတ္။ လူက ေခၝင္းလိမ္းဆီေတၾ ဘာေတၾ လိမ္းလိုႚ၊ ေဴပာင္ေဴပာင္ေရာင္ေရာင္။ လက္မႀာ လက္ပတ္ နာရီႎႀင့္။

"ကိုလႀထၾန္း၊ ခင္ဗဵားကို မေတၾႚရတာေတာင္ အေတာ္ဳကာ႓ပီ၊ ဘယ္ေရာက္ေနလဲဗဵာ၊ အလုပ္ေတၾ ဘာေတၾ လုပ္ေန႓ပီနဲႚ တူတယ္။"

က႗န္ေတာ္က ေမးသည္။

"ေအးကၾ ဆတ္ေသေခဵာင္းဖဵားက ငႀက္ေတာ္ ဆိုတဲ့ ႟ၾာမႀာ ေကဵာင္းဆရာ လုပ္ေနတယ္။"

ေကဵာင္းဆရာ။ က႗န္ေတာ္ သိသေလာက္ ကိုလႀထၾန္းသည္ အစိုးရ ေကဵာင္းမႀာ ငၝးတန္း အထိပဲ ေနဖူးသည္။ ငၝးတန္းေတာင္ ေနဖူးတာပဲ ရႀိသည္။ ေအာင္သည္ မဟုတ္။ ေကဵာင္းဆရာ ဘယ္လို ဴဖစ္ႎိုင္ မည္နည္း။ ထိုအခဵိန္က အနည္းဆံုး ခုနစ္တန္း ေအာင္မႀသာ မူလတန္း ဆရာ ဴဖစ္ႎိုင္သည္။

"ခင္ဗဵား ဘယ့္ႎႀယ္လုပ္ ေကဵာင္းဆရာ ဴဖစ္သလဲဗဵ။"

က႗န္ေတာ္က တဲ့တိုး ေမးလိုက္သည္။ သူႎႀင့္က သည္လိုပဲ အားမနာ ပၝးမနာ ေဴပာေနကဵ ဴဖစ္သည္။

"အစိုးရ ခန္ႚတာ မဟုတ္ဘူးကၾ၊ ငၝ့ဘာသာ လုပ္တာ။"

သူက ဝမ္းသာအားရ ဆိုသည္။

"မင္းတိုႚ ရန္ကုန္ ေကဵာင္းသၾားေတာ့ ငၝလည္း ဴပန္ဳကားေရးမႀာ စာေတၾ သၾားသၾား ဖတ္ရင္းနဲႚ စဥ္းစားတယ္၊ သတင္းစာမႀာ ေကဵးလက္ ေတာ႟ၾာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရး အတၾက္ ပညာတတ္တဲ့ လူေတၾက ေတာကို ဆင္းဖိုႚ လိုတယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းေတၾ ခဏခဏ ဖတ္ရတယ္၊ ငၝ အဲဒၝကို စိတ္ဝင္စားတယ္၊ ႓ပီးေတာ့ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းမႀာလည္း တသက္လံုး မေနခဵင္ဘူး၊ အဲဒၝနဲႚ ငႀက္ေတာ္ကို သၾားတယ္၊ အဲဒီ ႟ၾာမႀာ ငၝတိုႚ ဘ႒ကီး တဝမ္းကၾဲ တေယာက္ ရႀိတယ္၊ ငၝငယ္ငယ္တုန္းက တေခၝက္ပဲ ေရာက္ဖူးတယ္၊ သူတိုႚဆီမႀာ စာသင္ေကဵာင္း ရႀိတဲ့ ႟ၾာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ေဝးတယ္၊ ေတာင္ေတၾ ေတာေတၾ ေကဵာ္႓ပီး သၾားရတယ္၊ ငၝ ငႀက္ေတာ္မႀာ ေကဵး႟ၾာ ဖၾႚံ႓ဖိႂးေရး လုပ္ဖိုႚ သၾားမယ္ ဆိုေတာ့ ဘုန္း႒ကီးက ေဴပာတယ္၊ 'ဟဲ့ေကာင္ ဴဖစ္ပၝ့ မလား' တဲ့။ ဴဖစ္ပၝတယ္ ဘုရား၊ အဲဒီ႟ၾာမႀာ တပည့္ေတာ္ ဘာသာေရးေရာ လူမႁေရး မႀာပၝ ဦးေဆာင္႓ပီး လုပ္ပၝမယ္ ဘုရား။ ဆိုေတာ့ 'မင္းက ေတာ္ေတာ္ ႒ကီး႒ကီးကဵယ္ကဵယ္ စိတ္ကူးတဲ့ အေကာင္ပဲ၊ ဴဖစ္ရင္ေတာ့ သာဓု ေပၝ့ကၾာ၊ မဴဖစ္ရင္လည္း ေကဵာင္းဴပန္လာခဲ့' ဆို႓ပီး ေငၾတဆယ္ ေပးတယ္၊ ဦးပဥၤင္း ဦးသုမနက သူႚေနကာ မဵက္မႀန္ အ႒ကီး ေပးတယ္၊ ငၝက သူႚဆီက ခဏခဏ ငႀားတပ္ တာကိုး၊ ငၝ သၾားတဲ့ အခၝ ဴပန္ဳကားေရးက သတင္းစာ အေဟာင္း တေစာင္လည္း ေတာင္းသၾားတယ္၊ ငၝ ငႀက္ေတာ္ ႟ၾာနား ေရာက္တဲ့ အခၝ စမ္းေခဵာင္းမႀာ ေရခပ္ေနတဲ့ ေကာင္မေလး သံုးေယာက္၊ ဆယ္ႎႀစ္ ကိုးႎႀစ္ ေလာက္စီ ရႀိမယ္၊ ငၝ့ဴမင္ေတာ့ မဵက္စိေဖာက္တဲ့ လူ႒ကီး လာတယ္ ဆို႓ပီး ထၾက္ေဴပး ဳကတယ္၊ ေရအိုးကၾဲတဲ့ လူက ကဲၾလိုႚ၊ အဲဒီ ႟ၾာက ကေလးေတၾက ႓မိႂႚနား ႟ၾာနား ေရာက္ဖူးတာ မဟုတ္ဘူး။"

"ေတာ္ေတာ္ေခၝင္တဲ့ ေနရာပဲ ေပၝ့ေနာ္။"

"ဟုတ္တယ္၊ ေခၝင္တယ္၊ အဲဒၝနဲႚ ငၝလည္း ႟ၾာထဲ ေရာက္ေတာ့ ငၝ့ဘ႒ကီးအိမ္ ေမး႓ပီး သၾားတယ္၊ ငၝကလည္း ဦးထုပ္နဲႚ ေနကာ မဵက္မႀန္နဲႚ လၾယ္အိတ္ တလံုး လၾယ္႓ပီး လက္မႀာ သတင္းစာလိပ္ ကိုင္လိုႚ၊ အဲဒၝ ဘ႒ကီးအိမ္မႀာ ႟ၾာက လူ႒ကီးေတၾ စံုေတာ့ ငၝက ေခၝင္းရင္းခန္းကေန သတင္းစာဴဖန္ႚ႓ပီး ဓာတ္ပံုေတၾဴပ၊ စာေတၾ ဖတ္ဴပတယ္၊ ႓ပီးေတာ့ အခုအခၝ ေကဵးလက္ ေတာ႟ၾာ ဖၾံႚ႓ဖိႂးေရးကို လုပ္ဳကရမႀာ ဴဖစ္တဲ့ အတၾက္ ငၝ ဒီ႟ၾာမႀာ စာသင္ေကဵာင္း ဖၾင့္ဖိုႚ လာတဲ့ အေဳကာင္း ေဴပာဴပတယ္၊ လူ႒ကီးေတၾ အားလံုးက သေဘာ ကဵဳကတယ္၊ သူတိုႚ႟ၾာမႀာ လူ႒ကီးပိုင္းက စာဖတ္တတ္တဲ့လူ ေလးငၝးေယာက္ ရႀိတယ္၊ ဒၝေတာင္ ငယ္ငယ္က ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ သင္ဖူးလိုႚ တတ္တာ၊ အခုလို ဳကားလာတဲ့ အခဵိန္ကဵေတာ့ က႒ကီး ခေခၾးေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မမႀတ္မိေတာ့ဘူး၊ မဵက္စိ ကလည္း မႁန္ဳကတယ္၊ ႟ၾာလူ႒ကီးေတာင္ သတင္းစာက ေခၝင္းစီး စာလံုးေတၾကို ဖတ္တာ မေဴဖာင့္ဘူး။ ငၝ ေကဵာင္းဖၾင့္ရင္ ကေလးေတၾ အားလံုး စာတတ္မယ္ ဆို႓ပီး ဝမ္းသာ ဳကတယ္။ ေကဵာင္းဆရာကို လခ ေပးရမႀာ ေပၝ့တဲ့၊ သူ႒ကီးက ေဴပာတယ္၊ လခ ရယ္လိုႚ မဟုတ္ပၝဘူး၊ က႗န္ေတာ္ စားလိုႚ ေနလိုႚရရင္ ေတာ္ပၝ႓ပီ ဆိုေတာ့ ဟာ … ဒီလိုလည္း ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ ႓မိႂႚမႀာ ေကဵာင္းဆရာ လခ ဘယ္ေလာက္ ရလဲတဲ့၊ တလကို တရာ ေဴခာက္ဆယ့္ ငၝးကဵပ္ ရတယ္ ဆိုေတာ့ မဵက္လံုး ဴပႃးသၾားဳကတယ္၊ အဲ့ဒီေလာက္ေတာ့ ေပးဖိုႚ မလိုပၝဘူး ဆို႓ပီး ငၝတိုႚ ညိၟႎိႁင္းဳကေတာ့ ေနာက္ဆံုး တရက္မႀာ တကဵပ္ႎႁန္းနဲႚ တႎႀစ္ကို သံုးရာ ေဴခာက္ဆယ့္ ငၝးကဵပ္ ေပးမယ္လိုႚ သေဘာ တူဳကတယ္၊ ေဆးခင္းခဵတဲ့ လူႎႀစ္ေယာက္ ကလည္း ေဆးလိပ္ ေသာက္ဖိုႚ ေဆး႟ၾက္႒ကီး တေယာက္ တပို ေပးမယ္လိုႚ ေဴပာတယ္၊ ဘ႒ကီး ကလည္း သူႚအိမ္စားလည္း ရပၝတယ္တဲ့၊ ေနာက္ေတာ့ ဒီလိုပဲ ႒ကံႂတဲ့အိမ္ ဝင္စားတာပၝပဲ၊ ႟ၾာက ေတာင္ယာသိမ္းတဲ့ ရာသီမႀာ အိမ္ေဴခ ေဴခာက္ဆယ္ေကဵာ္ ရႀိတယ္၊ ေတာင္ယာ လုပ္တဲ့ အခဵိန္ကဵေတာ့ ေတာင္ယာက ေဝးတဲ့ လူေတၾက ကုိယ့္ေတာင္ယာမႀာ ကိုယ္တဲထိုး႓ပီး သၾားေနဳကလိုႚ ႟ၾာမႀာ ဆယ့္ေလး ငၝးအိမ္ပဲ ကဵန္တယ္၊ ငၝေရာက္ေတာ့ ေတာင္ယာ သိမ္းခဵိန္၊ အလုပ္အားတဲ့ အခဵိန္ကိုး၊ ႟ၾာမႀာ လူစည္ ေနတယ္၊ ဒၝနဲႚ သံုးေလးရက္ ဆိုရင္ပဲ ေကဵာင္း ေဆာက္ဳကတယ္၊ ဒီက မူလတန္း ေကဵာင္းေတၾ လိုေတာ့ ဘယ္ဟုတ္မလဲ၊ ဝၝးနဲႚပဲ တိုင္ထူ၊ ဝၝးဳကမ္းခင္း႓ပီး ဝၝးကပ္ မိုးတယ္၊ ႎႀစ္ရက္ပဲ ဳကာတယ္၊ အဲဒၝ ေကဵာင္းလည္း ေကဵာင္း၊ အိမ္လည္း အိမ္ပဲ၊ ငၝအိပ္ဖိုႚ အခန္းေလး တခန္း ကန္ႚေပး ထားတယ္၊ ေနေတာ့ ေကဵာင္းမႀာေန၊ စာေတာ့ ႟ၾာထဲ ေလ႖ာက္စားေပၝ့၊ ပထမ ႎႀစ္ေတာ့ အားလံုး သူငယ္တန္း ခဵည္းပဲ၊ ငၝ့မႀာ သင္ပုန္း႒ကီး စာအုပ္တအုပ္ ပၝသၾားတယ္၊ ေကဵာက္သင္ပုန္းနဲႚ ေကဵာက္တံေတၾ သူ႒ကီးက လူ႒ကံႂနဲႚ မႀာေပးတယ္၊ အဲဒၝ မႎႀစ္က စာသင္႓ပီး ဒီႎႀစ္ကဵေတာ့ သူငယ္တန္းနဲႚ ပထမတန္း၊ အခု ေကဵာင္းဴပန္ဖၾင့္ရင္ ဒုတိယတန္း တိုးလာ႓ပီ။"

"အခု ခင္ဗဵား လာေတာ့ ေကဵာင္းပိတ္ ခဲ့ရတာေပၝ့။"

"ေအးေလ၊ အခု ေႎၾရာသီ ေကဵာင္းႎႀစ္လ ပိတ္ထားတာ၊ ငၝ့ေကဵာင္းက အစိုးရ ေကဵာင္းအတိုင္း၊ သီတင္းက႗တ္ ေကဵာင္းဆယ္ရက္ တခၝ၊ ဒီဇင္ဘာ ေကဵာင္းဆယ္ရက္ တခၝ၊ အခု ေႎၾကဵေတာ့ ႎႀစ္လ ပိတ္တယ္၊ တန္ေဆာင္တိုင္မႀာ ဆရာ ကန္ေတာ့ပၾဲလည္း လုပ္ေသးတယ္။"

"အံမယ္၊ ခင္ဗဵားကို ကန္ေတာ့ ရမႀာေပၝ့။"

"ေအးေလကၾာ၊ ငၝက ဆရာပဲဟာ၊ ဆရာ ဆိုတာ ဒီလိုပဲ ကန္ေတာ့ရတယ္ ဆို႓ပီး သင္ေပး ထားရ တာေပၝ့၊ ကန္ေတာ့ဖိုႚ ယူလာတဲ့ မုန္ႚေတၾ ဆိုတာ ေကဵာင္းမႀာ ေဴခခဵစရာ ေနရာေတာင္ မရႀိဘူး။"

"ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းမႀာ တုန္းကလို ေနမႀာေပၝ့။"

"ေအး ... ဟုတ္တယ္၊ အခု႟ၾာမႀာ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းလည္း ရႀိေန႓ပီ၊ အဲဒၝလည္း ငၝလုပ္တာပဲ၊ ႟ၾာက လူေတၾ ငၝက ေဴပာတယ္။ ခင္ဗဵားတိုႚမႀာ တ႟ၾာလံုး ဗုဒၭဘာသာ ခဵည္းပဲ၊ ဟိုဘက္႟ၾာနဲႚ နီးတာေတာ့ မႀန္တယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ကိုယ့္႟ၾာမႀာ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း သတ္သတ္ ရႀိေတာ့ ပိုမေကာင္းဘူးလား ဆိုေတာ့ ဘုန္း႒ကီး ဘယ္က ရမလဲတဲ့၊ အဲဒၝနဲႚ ခင္ဗဵားတုိႚ ေကဵာင္းေဆာက္ ဖိုႚရယ္၊ ဘုန္း႒ကီး တပၝး အတၾက္ ဆၾမ္းကၾမ္း ေဝယဵာေဝစၤ အတၾက္သာ ႎိုင္ေအာင္ တာဝန္ယူ၊ ဘုန္း႒ကီး က႗န္ေတာ္ ရႀာေပးမယ္ ဆို႓ပီး ႓မိႂႚတက္ တိုႚေကဵာင္းက ဆရာေတာ္႒ကီး အကဵိႂးအဳကာင္း ေဴပာဴပေတာ့ က႗န္းေခဵာင္း ေကဵာင္းက ဦးပဥၤင္း ဣႎၬာစာရကို ေကဵာင္းထိုင္ဖိုႚ လၿတ္တယ္၊ ေကဵာင္းဴဖစ္ဖိုႚ ကိစၤ ဆရာေတာ္႒ကီးပဲ အစအဆံုး စီစဥ္ ေပးတယ္။"

"ခင္ဗဵား ေရာက္သၾားတာ ဒီ႟ၾာ အတၾက္ အမဵား႒ကီး အကဵႂိး ေကဵးဇူး ရႀိတာေပၝ့ဗဵာ၊ ခင္ဗဵားလို လူမဵႂိးေတၾ မဵားမဵားရႀိရင္ ေတာ႟ၾာေတၾ အမဵား႒ကီး ဖၾံႚ႓ဖိႂး တိုးတက္ လာမႀာ ေသခဵာတယ္ဗဵ။" က႗န္ေတာ္က တကယ္ပင္ ဝမ္းသာ လႁိက္လႀဲစၾာ ေဴပာလိုက္ မိသည္။

"စစ္တပ္က ဗိုလ္႒ကီး ထၾန္းေနာင္ ကလဲ အဲဒီလိုပဲ ေဴပာတယ္၊ ခင္ဗဵားကို ခဵီးကဵႃး ပၝတယ္တဲ့။"

"ဟုတ္လား၊ ခင္ဗဵားနဲႚ ဘယ္တုန္းက သိတာလဲဗဵ။"

"တိုႚ႟ၾာကို ဗိုလ္႒ကီး ထၾန္းေနာင္နဲႚ ရဲေဘာ္ေတၾ စစ္ဆင္ေရးနဲႚ ေရာက္လာတယ္၊ ႟ၾာက လူေတၾ စု႓ပီး တရား ေဟာတယ္၊ ဗုိလ္႒ကီးက ေမးတယ္၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ အခု အုပ္ခဵႂပ္ေနတာ ဘာအစိုးရ လဲတဲ့၊ ႟ၾာသားထဲက ဘယ္သူမႀ မေဴဖႎိုင္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ဗိုလ္႒ကီးက သူ႒ကီးမင္း ေဴပာပၝတဲ့၊ သူ႒ကီးကို ေမးတယ္၊ သူ႒ကီးက ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေနဝင္း အစိုးရတဲ့၊ ဗိုလ္႒ကီးက ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေနဝင္း ဦးေဆာင္႓ပီး အုပ္ခဵႂပ္ ေနတာကေတာ့ မႀန္တယ္၊ ဒၝေပမဲ့ အစိုးရ နာမည္ကို ေမးတာ ဆို႓ပီး ကဲ … ေကဵာင္းဆရာ ေဴပာပၝဦး ဆိုေတာ့ ငၝက ေတာ္လႀန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရလိုႚ ေဴပာလိုက္ေတာ့ သေဘာ ကဵသၾားတယ္၊ ေကဵာင္းဆရာ ေဴပာတာ မႀန္တယ္တဲ့။"

"ဒၝနဲႚ ခင္ဗဵားတိုႚ ႟ၾာေတၾ ဘက္မႀာ သူပုန္ေတၾ ဘာေတၾ ရႀိတယ္လိုႚ ေဴပာသံ ဳကားဖူးတယ္၊ ခင္ဗဵားေကာ သူပုန္နဲႚ တခၝမႀ မေတၾႚဘူးလား။"

"ဟာ … ေတၾႚတာေပၝ့၊ ဒၝေပမဲ့ ငၝ့ကိုေတာ့ ဘာမႀ အႎၩရာယ္ မေပးဘူးကၾ၊ ဘာဴဖစ္လိုႚလဲ ဆိုေတာ့ တိုႚဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းမႀာ ေကဵာင္းသား လုပ္သၾားတဲ့ ေမာင္ဴဖႃ မင္းသိတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီ အေကာင္က သူပုန္ထဲမႀာ ဒီလိုပဲ ေနာက္လိုက္ ငယ္သားေပၝ့။ ဒၝေပမဲ့ သူနဲႚ ရင္းရင္းႎႀီးႎႀီးမႀန္း သိေန ေတာ့လည္း ဘာမႀ အေႎႀာင့္အယႀက္ မေပး ဳကပၝဘူး၊ ႟ၾာမႀာ ဆက္ေဳကးေတၾ ဘာေတၾ ေကာက္လည္း ကိုလႀထၾန္း ေနပၝေစလိုႚ ေဴပာတယ္။"

"ဒၝဆိုေတာ့ ခင္ဗဵားက အဲဒီ နယ္ေဴမမႀာ တကယ္ မီးေသတဲ့ လူလိုႚ ဆိုရမႀာေပၝ့။"

ေနာက္ပိုင္း ႎႀစ္မဵားတၾင္ က႗န္ေတာ္လည္း အိမ္ဴပန္ ဴဖစ္သည့္ အခၝ ဴပန္ဴဖစ္၊ မဴပန္ဴဖစ္သည့္ အခၝ မဴပန္ဴဖစ္ႎႀင့္ ႓မိႂႚသိုႚ အေရာက္အေပၝက္ နည္းခဲ့သည္။ ေရာက္သည့္ အခၝ မဵားတၾင္လည္း ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ တစ္ခၝမႀ ဆံုေတၾႚရဴခင္း မရႀိေပ။ သိုႚေသာ္ သူႚသတင္း ကိုကား ႓မိႂႚေပၞတၾင္ ေနသည့္ သူႚေဆၾမဵႂိး သားခဵင္းမဵားႎႀင့္ ဆံုတိုင္း ေမးမိ ခဲ့သည္။ ကိုလႀထၾန္းသည္ ငႀက္ေတာ္ ႟ၾာ၌ သာမက ဆတ္ေသ ေခဵာင္းဖဵား ေဒသ တခုလံုး ၌ပင္ အရာဝင္ေသာ၊ တၾင္ကဵယ္ေသာ ပုဂၢိႂလ္ တေယာက္ ဴဖစ္ေန႓ပီ ဆိုသည့္ အေဳကာင္း က႗န္ေတာ္ ဳကားသိ ရသည္။ ေတာမႀာ အိမ္ေထာင္ကဵ႓ပီး လယ္ႎႀင့္ ကိုင္းႎႀင့္ ဴဖစ္ေနသည္ဟု ဳကားရသည္။ ေကဵး႟ၾာ အုပ္စု သမဝၝယမ အသင္းမႀာ သူပၝသည္။ ေကဵး႟ၾာ ေကာင္စီ မႀာလည္း သူပၝသည္ဟု သိရ ေလသည္။

သူငယ္ခဵင္း တေယာက္က ေဴပာသည္။ "မင္းလူ လႀထၾန္း အရင္ ပံုစံ မဟုတ္ေတာ့ ဘူးကၾ၊ လူေတၾႚလိုက္ရင္ အ႓မဲ တိုက္ပံုနဲႚ လက္ကိုင္အိတ္နဲႚ စီးကရက္နဲႚ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား တုန္းကလို မႀိန္မႀိန္ကုပ္ကုပ္ ႟ိုႚ႟ိုႚကဵႂိးကဵႂိး ႟ုပ္မဵိႂး လံုးဝ မရႀိေတာ့ဘူး၊ ေဴပာတာ ဆိုတာက အစ ပံုစံ ေဴပာင္းသၾား႓ပီ၊ ငၝ တခၝေတၾႚလုိႚ ေမးဳကည့္ ေသးတယ္။ ေဟ့လူ၊ ခင္ဗဵား ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ေမ့သၾား႓ပီလား ဆိုေတာ့ မေမ့ပၝ ဘူးကၾာ၊ ငၝ ဒၝလုပ္တာ (လက္မေထာင္႓ပီး ပၝးစပ္ထဲ အရက္ ေမာ့သည့္ဟန္ လုပ္ဴပသည္) ဘုန္း႒ကီး သိသၾားလိုႚ တ႒ကိမ္းတည္း ႒ကိမ္းေနတာနဲႚ ငၝ ေရႀာင္ေနတာလိုႚ ေဴပာတယ္၊ ေတာမႀာ ေနေတာ့ ဘယ့္ႎႀယ္ ေနသလည္း မသိဘူး၊ ႓မိႂႚေပၞ တက္လာ ရင္ေတာ့ မနက္ပိုင္း ေတၾလည္း အနႚံကေလး နဲႚကၾ။"

"ေအးကၾာ၊ သူလည္း လူ႒ကီး သူ႒ကီး ဴဖစ္လာေတာ့ လူ႒ကီး သူ႒ကီး အလုပ္ေတၾ အတု ခိုး႓ပီး လုပ္ဳကည့္တာ ေနမႀာေပၝ့၊ တိုႚကသာ သူႚကို ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းသား ဆိုတဲ့ အဴမင္ မေပဵာက္ဘဲ ရႀိေနတာကိုး၊ ႓ပီးေတာ့ တကယ့္ ဘဝမႀာ သူလည္း ေခသူမႀ မဟုတ္ဘဲ၊ သိဒၭတၪ မင္းသား ဆုေတာင္း ထားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ ပဲဟာ။"


* * * * * * * *
ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ ဆယ့္ငၝး ႎႀစ္ေလာက္ ကၾဲကၾာ ေနခဲ့႓ပီးမႀ ဴပန္လည္ ဆံုေတၾႚ ရေလသည္။ ေတၾႚသည့္ ေနရာက ႓မိႂႚနယ္ ေဆး႟ံုမႀာ။ က႗န္ေတာ္ လက္ေထာက္ ဆရာဝန္ အလုပ္ ရ႓ပီးေနာက္ ႎႀစ္ေနရာ ႎႀစ္ေဒသ သၾားေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရေသးသည္။ ထိုႚေနာက္မႀ က႗န္ေတာ့္ ႓မိႂႚ႟ၾာ က႗န္ေတာ့္ ဇာတိသိုႚ ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိ လာသည္။ က႗န္ေတာ္ ေရာက္႓ပီး သံုးလခန္ႚ အဳကာတၾင္ ကိုလႀထၾန္းႎႀင့္ ဴပန္လည္ ဆံုစည္း ရသည္။ ေဆး႟ံုသိုႚ လူနာ အဴဖစ္ ေရာက္ရႀိ လာဴခင္း။

လူတကိုယ္လံုး ဝၝေနသည္။ အသားဝၝ အသည္းေရာင္ ေရာဂၝ။ သည္တ႒ကိမ္ႎႀင့္ ဆိုလ႖င္ ဴဖစ္တာ သံုးခၝ ရႀိ႓ပီ။ ဴဖစ္႓ပီ ဆိုတိုင္း ဖဵားလိုက္ နာလိုက္၊ မစားႎိုင္ မေသာက္ႎိုင္၊ ေအာ့လိုက္ အန္လိုက္ႎႀင့္ ဆိုေတာ့ အားဴပတ္သည္။ ပိန္းခဵံႂး လာသည္။ တိုက္ပံုႎႀင့္ လက္ဆၾဲ ပတၨႃအိတ္ႎႀင့္ အရက္ကေလး တဴမဴမႎႀင့္ ဒူးယား လက္ဳကား ညၟပ္ကာ ႓မိႂႚမႀာ အစည္းအေဝး လာတက္သည့္ ကိုလႀထၾန္း၏ ပံုကို သူမဵား ေဴပာသံဳကားႎႀင့္ စိတ္ထဲက ဴမင္ေယာင္ကာ ဘာပဲေဴပာေဴပာ ကိုယ့္လူ ဆိုေတာ့ သေဘာ ကဵေနေသာ က႗န္ေတာ္မႀာ စိတ္ထဲတၾင္ တကိုယ္လံုး ဝၝထိန္႓ပီး ညၟဥ္းသိုးသိုး ပိန္ေညၟာင္ေညၟာင္ႎႀင့္ အဘိုး႒ကီး အုိကေလးပံု ေပၝက္ေနသည့္ ကိုလႀထၾန္းကို ဴမင္လိုက္ရသည့္ အခၝ အေတာ္ပင္ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္သၾား မိသည္။

က႗န္ေတာ္ကို ဴမင္ေတာ့ သူလည္း ဝမ္းသာ ဝမ္းနည္း၊ "က႗န္ေတာ့္ကို ကယ္ပၝဦး ေဒၝက္တာ" ဟု ဆိုသည္။ "ေဒၝက္တာေတၾ ဘာေတၾ လုပ္မေနနဲႚဗဵာ၊ အခဵင္းခဵင္းေတၾ ပဲဟာ၊ ႓ပီးေတာ့ ခင္ဗဵား ေရာဂၝက ကယ္ပၝ ယူပၝ ေဴပာရမယ့္ ေရာဂၝမဵႂိးလည္း မဟုတ္ပၝဘူးဗဵ၊ ေတာ္ဳကာ ေကာင္းသၾား မႀာေပၝ့" ဆို႓ပီး က႗န္ေတာ္က သူႚအား ရင္းရင္းႎႀီးႎႀီး ေဴပာင္ေဴပာင္ေလႀာင္ေလႀာင္ သေဘာမဵႂိးႎႀင့္ "ခင္ဗဵား ကလည္း ႟ၾာမႀာ လူ႒ကီး ဆို႓ပီး ဖမ္းလိုႚ ရတဲ့ အရက္ပုန္းေတၾ တေယာက္တည္းခဵည္း ေသာက္ေသာက္ ပစ္တာ ကိုးဗဵ၊ အဲဒၝေဳကာင့္ အသည္း မေကာင္း ဴဖစ္႓ပီး ဒီေရာဂၝ ခဏ ခဏ ဴပန္ဴဖစ္တာ၊" ဆုိေတာ့ သူက မဵက္ရည္ကေလး လည္ကာ "က႗န္ေတာ္ အခု အဲဒၝေတၾ မလုပ္ေတာ့ ပၝဘူး ေဒၝက္တာ၊ လယ္ပဲ ဴပန္လုပ္ေနတယ္" ဟု ဆိုသည္။ က႗န္ေတာ္လည္း ဘာမႀ ဆက္မေဴပာ ဴဖစ္ေတာ့။

ေနာက္တေနႚ က႗န္ေတာ္ ေဆး႟ံု ေရာက္၍ ကိုလႀထၾန္းတိုႚ လူနာခန္းဘက္ ေမ႖ာ္ဳကည့္မိေသာ အခၝ သူႚခုတင္ ေဘးတၾင္ အမဵႂိးသမီး ႟ၾယ္႟ၾယ္ တေယာက္ ထိုင္လဵက္ ေဴခေထာက္ကို ႎႀိပ္ႎႀယ္ ေပးေန႓ပီး ေနာက္ ခပ္ငယ္ငယ္ မိန္းကေလး တေယာက္က သံပရာရည္ေဖဵာ္ ေနတာ ေတၾႚရသည္။ က႗န္ေတာ္ ဳကည့္ေနတာ ဴမင္ေတာ့ အနားက ဴဖတ္သၾားသည့္ ဆရာမ တေယာက္က ရပ္႓ပီး ေဴပာသည္။ "ဆရာ့ လူနာက ေခဵာင္းဖဵားက လာလိုႚသာ ေတာ္ေတာ့တယ္ ဆရာေရႚ၊ ဘယ္တေယာက္ ညာတေယာက္နဲႚ အဲဒီ မိန္းမ ႎႀစ္ေယာက္နဲႚ တအိမ္တည္း ေနတယ္လိုႚ ေဴပာတယ္။"

က႗န္ေတာ္ လူနာ လႀည့္ဳကည့္သည့္ အခဵိန္ ကိုလႀထၾန္း ခုတင္ ေရာက္ေတာ့ သူႚေရာဂၝ အေဴခအေန ေမး၊ စမ္းသပ္ ဳကည့္႟ႁ ႓ပီးေနာက္ ဟိုတုန္းက အေဳကာင္း သတိ ရသည္ႎႀင့္ ႓ပံႂးမိကာ သူႚကို ေမးဳကည့္ မိသည္။

"ကိုလႀထၾန္း၊ ရမၳ သုဘ သုရမၳ နန္းမ သံုးေဆာင္မႀာ ရံေ႟ၾေတာ္မဵား ႓ခံရံလဵက္ ဆိုတာ မႀတ္မိ ေသးလားဗဵ။"

"မႀတ္မိတာေပၝ့ ေဒၝက္တာ၊ အဲ့ဒီ သိဒၭတၪ မင္းသား ဴဖစ္ေအာင္ ႒ကိႂးစားတာမႀာ က႗န္ေတာ္ အလုပ္က ဴပႂတ္တာပဲ။" ကိုလႀထၾန္းက စိတ္နာဟန္ႎႀင့္ ဆိုေလသည္။ အနီးအနားရႀိ ဇနီးမယား ႎႀစ္ေယာက္ ကေတာ့ ႓ပံႂးတုႚံတုႚံ။

ေဖဴမင္
{ခဵယ္ရီ၊ ၁၉၈၆}

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com