Tuesday, June 26, 2007

တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သပိတ္၊ ဒုတိယ (၁၉၃၆) and The Hell-Hound at Large

တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သပိတ္၊ ဒုတိယ (၁၉၃၆)
Aung Kyaw Myo မႀ — ေနာက္ဆံုး ဴပႂဴပင္မၾမ္းမံခဲ့တဲ့ ေနႚစၾဲနဲႚ အခဵိန္ 2007-05-05 19:55

၂၀၀၀ ခုႎႀစ္ တတိယ အ႒ကိမ္ထုတ္ တကၠသိုလ္မဵား သမိုင္း သုေတသန ဌာန၊ ဂဵီအီးစီ (ပညာေရး) သမဝၝယမ အသင္းက ထုတ္ေဝတဲ့ ဴမဟန္ရဲႚ 'ကိုလုိနီေခတ္ ဴမန္မာ့ သမိုင္း အဘိဓာန္' မႀ "တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သပိတ္၊ ဒုတိယ (၁၉၃၆)" ကုိ ဴပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သပိတ္၊ ဒုတိယ (၁၉၃၆)

ဒုတိယ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သပိတ္သည္ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၅ ရက္ ေနႚတၾင္ စတင္ ဴဖစ္ပၾား ခဲ့သည္။ သပိတ္ ေပၞေပၝက္ရသည့္ ႟ုတ္တရက္ အေဳကာင္းရင္း ႎႀစ္ရပ္မႀာ ထုိစဥ္က တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ဥကၠႉ ကုိႎုကုိ တကၠသုိလ္မႀ ထုတ္ပယ္ လုိက္သည့္ဴပင္ အုိးေဝ မဂၢဇင္း တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္း ကုိလည္း တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ တုိႚက တကၠသုိလ္မႀ ထုတ္ပစ္သည္ ဆုိသည့္ သတင္း မဵားေဳကာင့္ ဴဖစ္သည္။ ကုိႎုကုိ တကၠသုိလ္မႀ ထုတ္ပစ္ ရသည့္ ေနာက္ခံ အေဳကာင္းမႀာ ဤသုိႚ ဴဖစ္သည္။ ကုိႎုကုိ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ဦးစီး၍ ၁၉၃၅ - ၃၆ ခု ပညာသင္ႎႀစ္ အတၾက္ စကားရည္ လုပၾဲကုိ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၃၁ ရက္ေနႚတၾင္ ကဵင္းပသည္။ ထုိအခမ္းအနားတၾင္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ဥကၠႉ ကုိႎုက မိန္ႚခၾန္း ေဴပာသည္။ မိန္ႚခၾန္းတၾင္ တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ အခဵႂိႚက ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသား မဵား၏ ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ မဵားတၾင္ ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္ ေနပုံကုိ ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကား ခဲ့သည္။ ထုိ အဴဖစ္အပဵက္ ဴဖစ္ပၾား႓ပီး မဳကာမီ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢမႀ ထုတ္ေဝသည့္ အုိးေဝ မဂၢဇင္း အမႀတ္ ၁ ထၾက္လာသည္။ မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ အခန္းတၾင္ ယမမင္း အမည္ခံသူ အုိးေဝ ဦးညိႂဴမ၏ "ငရဲေခၾး႒ကီး လၾတ္႓ပီး သရမ္း ေနသည္" (The Hell Hound At Large) ေခၝင္းစဥ္ပၝ ေပးစာ တခု ပၝသည္။ ေပးစာ၏ အခဵႂပ္ သေဘာမႀာ အရင္းရႀင္ နယ္ခဵဲႚ၏ လက္ကုိင္ဒုတ္ ဴဖစ္႓ပီး အဝီစိသုိႚ ေရာက္လာေသာ ေခၾးနက္႒ကီး တေကာင္သည္ အဝီစိမႀ လၾတ္ထၾက္ သၾားကာ လူႚဴပည္တၾင္ အထူးသဴဖင့္ တကၠသုိလ္ နယ္ေဴမတၾင္ ေသာင္းကဵန္း ေနေသာေဳကာင့္ ေတၾႚရႀိသူက ေခၾးနက္႒ကီးကုိ အဝီစိသုိႚ အဴမန္ ဴပန္ပုိႚရန္ ႎႁိးေဆာ္ထားဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ေခၾးနက္႒ကီး ဆုိသည္မႀာ မဵႂိးခဵစ္ ေကဵာင္းသား မဵားကုိ ဖိႎႀိပ္ေသာ တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ တဦးကုိ ရည္ႌၿန္းသည္ဟု ဆုိေလသည္။ ထုိႚေဳကာင့္ အထက္ပၝ ေပးစာ ေရးသူ ယမမင္း ဆုိသူကုိ ေဖာ္ထုတ္ ေပးရ မည္ဟု တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းအုပ္႒ကီးက ေတာင္းဆုိသည္။ အုိးေဝ မဂၢဇင္း တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ ကုိေအာင္ဆန္းက စာနယ္ဇင္း တိုႚ၏ ထုံးစံ အရ ယမမင္း ဆုိသူကုိ ထုတ္ေဖာ္ မေဴပာ ႎုိင္ေဳကာင္း အေဳကာင္း ဴပန္ဳကား ခဲ့သည္။


The Hell-Hound at Large


Escaped from Awizi, a devil in the form of a black dog. Had been during his brief span on earth a base object of universal odium and execration, - sentenced to Eternal Damnation for Treachery, Theft, Presumption, Intrigue, Pettifogging, Sadism, Churlishness, Vulgarity, etc. A pimping knave with avuncular pretensions to some cheap wiggling wenches form a well-known Hostel, he was also a hectic popularity-hunter, shamming interest in Games, Concerts, Associations etc., meanacing the public placed with his unwanted presence though generally welcomed everywhere as small-pox. His only distinguishing marks have been the abominable V.D. ulcers on his neck and buboes due to copulation with his own wife.


Will finder please kick him back to Hell?


Yamamin.


From: "OWAY" or The Voice of the Peacock, Voice of the RUSU, Jan. 1936; Vol. 5

No. 1, p. 56. Points from Letters.


ဤ အဴဖစ္အပဵက္မဵား ဴဖစ္႓ပီးေနာက္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ ဥကၠႉ ကုိႎုအား တကၠသုိလ္မႀ ထုတ္ပယ္ လုိက္သည့္ စာကုိ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၁ ရက္ေနႚတၾင္ ကုိႎုက လက္ခံ ရရႀိ ခဲ့သည္။ ကုိေအာင္ဆန္း ကုိလည္း တကၠသုိလ္မႀ ထုတ္ပယ္ ေတာ့မည္ ဆုိသည့္ သတင္း မဵားလည္း ထၾက္လာသည္။ ကုိေအာင္ဆန္းကုိ တကၠသုိလ္မႀ ထုတ္ပယ္သည့္ အမိန္ႚစာ တရားဝင္ ထၾက္မလာ ေသာ္လည္း တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ တုိႚက ကုိေအာင္ဆန္းကုိ တကၠသုိလ္မႀ သုံးႎႀစ္ ထုတ္ပယ္ရန္ ဆုံးဴဖတ္ ထားသည္မႀာ အမႀန္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေနာင္တၾင္ သိရသည္။ ထုိႚေဳကာင့္ ကုိႎုႎႀင့္ ကုိေအာင္ဆန္း တုိႚအား ေကဵာင္းထုတ္သည့္ ကိစၤ ေဆၾးေႎၾးရန္ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၃ ရက္ေနႚတၾင္ တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢ အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝး ကဵင္းပသည္။ အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝး ကဵင္းပ ႓ပီးေနာက္ ၁၉၃၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၅ ရက္ေနႚတၾင္ ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝး ကဵင္းပရာ ၈၀၀ ခန္ႚ ရႀိေသာ ေကဵာင္းသားထုမႀာ တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ တုိႚ၏ ဖိႎႀိပ္ ခဵႂပ္ခဵယ္မႁ မဵားကုိ မေကဵမနပ္ ဴဖစ္႓ပီး သပိတ္ ေမႀာက္ဳက ေတာ့သည္။ သပိတ္ ႟ုံးခန္းမႀာ ေ႟ၿတိဂုံ ဘုရား အနီးရႀိ ေမာ္လ႓မိႂင္ ဇရပ္ ဴဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ခု ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၆ ရက္ေနႚတၾင္ ကုိေအာင္ဆန္း အပၝအဝင္ သပိတ္ေမႀာက္ ေကာင္စီဖၾဲႚ ႓ပီးေသာ အခၝ ယင္း ေကာင္စီက သပိတ္ကုိ ႒ကီးဳကပ္ ေပးသည္။ ထုိႚေနာက္ ရန္ကုန္ ႎႀင့္တကၾ တႎုိင္ငံ လုံးရႀိ အထက္တန္း ေကဵာင္းသား အမဵားစု ကလည္း လုိက္၍ သပိတ္ ေမႀာက္ဳက သဴဖင့္ အေထၾေထၾ ေကဵာင္းသားမဵား သပိတ္ အသၾင္သုိႚ ကူးေဴပာင္း သၾားသည္။


တကၠသုိလ္ ဥပေဒ အခဵႂိႚႎႀင့္ တကၠသုိလ္ ပညာေရး၏ ခဵႂိႚယၾင္းခဵက္ အခဵႂိႚကုိ ဴပင္ဆင္ ေပးရန္ အပၝအဝင္ ေတာင္းဆုိခဵက္ ၁၂ ခဵက္ကုိ သပိတ္ေမႀာက္ ေကာင္စီက တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ မဵားထံ တင္ဴပ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ဳကသည္။ ထုိႚေဳကာင့္ အစုိးရ ဘက္မႀ ဒုတိယ အဓိပတိ ဦးဆက္ ေခၝင္းေဆာင္ေသာ တကၠသုိလ္ သပိတ္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မတီႎႀင့္ ဆာဴမဘူး ဥကၠႉ အဴဖစ္ ေဆာင္႟ၾက္ေသာ တကၠသုိလ္ ဥပေဒ ဴပင္ဆင္ေရး အ႒ကံ ေပးမည့္ ေကာ္မတီ တခုကုိ ဖၾဲႚစည္း ေပးခဲ့သည္။ ဤသုိႚဴဖင့္ ၁၉၃၆ ခု ေမလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ သပိတ္ လႀန္ခဲ့ ဳကသည္။


ဤ သပိတ္ ဴဖစ္ေပၞ ေစသည့္ ႟ုတ္တရက္ အေဳကာင္းရင္းမႀာ ကိုႎုႎႀင့္ ကုိေအာင္ဆန္း တုိႚကုိ တကၠသုိလ္ အာဏာပုိင္ တုိႚက ေကဵာင္းထုတ္ရာမႀ စေသာ္လည္း အေဴခခံ အေဳကာင္းရင္း မႀာမူ မဵႂိးခဵစ္စိတ္၏ လႁႚံေဆာ္မႁေဳကာင့္ ကိုလုိနီ ပညာေရး၊ ကုိလုိနီ အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္ နယ္ခဵဲႚ အရင္းရႀင္ စနစ္ တုိႚကုိ မေကဵနပ္၍ ဴဖစ္သည္။ တနည္း ဆုိရလ႖င္ အမဵႂိးသား ပညာေရးႎႀင့္ အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ တုိက္ပၾဲဝင္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္ေရး အတၾက္ ေကဵာင္းသားထု၏ ႎုိင္ငံေရး ႎုိးဳကားမႁ တုိးတက္ လာသည္ကုိ ဴပသည့္ သပိတ္ ဴဖစ္သည္။ လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁသည္ ေကဵာင္းသားထု အတၾင္း နက္႟ႁိင္းစၾာ စီးဝင္ လႁပ္ရႀားစ ဴပႂလာေဳကာင္း ကုိလည္း သိရသည္။ ဤ သပိတ္ကုိ အေဳကာင္း ဴပႂ၍ ပထမ အ႒ကိမ္ေဴမာက္ ဴမန္မာ ႎုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားထု အစည္းအေဝး႒ကီး ကဵင္းပ ႎုိင္႓ပီး ဗမာ ႎုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား သမဂၢကုိ တည္ေထာင္ ႎုိင္ခဲ့ ဳကသည္။ ထုိႚေနာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အႎႀံႚ၌ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵား ေပၞေပၝက္ လာသည့္ အတၾက္ ေကဵာင္းသားထု ပုိမုိ ရင္းႎႀီး လာခဲ့ ဳကသည္။ ေကဵာင္းသားႎႀင့္ ဴပည္သူ အတူ တၾဲ၍ လၾတ္လပ္ေရး တုိက္ပၾဲ ဝင္ခဲ့ ဳကသည္။ ထုိႚေဳကာင့္ ပညာေရးႎႀင့္ ေကဵာင္းသားေရးရာ မဵားတၾင္ ေတာင္းဆုိခဵက္မဵား အဴပည့္အဝ မရ ေသာ္လည္း အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႟ႁေဒၝင့္မႀ ဳကည့္လ႖င္ ႎုိင္ငံ အတၾက္ အဴမတ္ ထၾက္ေသာ သပိတ္ဟု ဆုိႎုိင္သည္။

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com