Monday, July 14, 2008

วันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษา
ตรงกับ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
หรือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
กิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา
๑. ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา
๒. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร
๓. ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถ


๏ ๏ ๏ เข้าพรรษา...............พาใจให้ใกล้วัด
ย่อมช่วยพัฒนาจิต...............ไม่คิดหมอง
จักทำการสิ่งใด...............ควรไตร่ตรอง
เพื่อประคองใจพ้น...............ทางอบาย

๏ ๏ ๏ จึงขอฝากเพื่อนรัก...............ท่านนักดื่ม
จงทำลืมสักนิด...............มิตรสหาย
ไตรมาสนี้ควรมาออก...............กำลังกาย
แล้วจูงตาพายาย...............ไปทำบุญ ๚๛

Ref : www.numtan.com

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com